Kształcenie doktorantów. Praktyczny przewodnik po przepisach.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Opracowanie pt. "Kształcenie doktorantów – praktyczny przewodnik po przepisach" dotyczy problematyki bardzo aktualnej, obejmuje bowiem zagadnienia związane z niedawno powołanymi do życia szkołami doktorskimi, które stopniowo zastępują wygaszane już studia doktoranckie i stanowią nową jakościowo formę kształcenia doktorantów. Autorzy, pochodzący z kilku ośrodków akademickich, w większości będący doktorantami i specjalistami w omawianych sprawach, podjęli próbę uchwycenia najistotniejszych zagadnień, które już występują lub wkrótce wystąpią w praktyce funkcjonowania szkół doktorskich. Publikację otwierają rozważania odnoszące się do powoli wygasających studiów doktoranckich. Jak pamiętamy, w procesie legislacyjnym ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studia doktoranckie poddano krytyce, przeciwstawiając im nową formę kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce – szkołę doktorską.

Opis

Książka powstała w ramach projektu „Merytorycznie i przystępnie dla zwiększenia świadomości prawnej doktorantów” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.
Projekt okładki: Florczuk-Kołomyja, Patrycja

Słowa kluczowe

kształcenie doktorantów w Polsce, samorządy doktoranckie, szkoły doktorskie, Fundacja CRE8, programy kształcenia szkół doktorskich, ocena śródokresowa doktorantów, zatrudnienienie doktorantów, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Cytowanie