Style kierowania zespołami pracowniczymi podczas kryzysu w przedsiębiorstwie

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Artykuł omawia najczęściej występujące w literaturze przedmiotu style kierowania pracownikami, a także próbuje odpowiedzieć na pytanie o optymalny styl kierowania w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie. Sytuacja ta jest niezwykle trudna zarówno dla kadry kierowniczej, jak i pracowników. Często decydującą rolę odgrywa tu czas. Dlatego też menedżerowie powinni przyjmować styl kierowania adekwatny do zaistniałej sytuacji. Czasami będzie to styl demokratyczny, zdecydowanie częściej autokratyczny. W opracowaniu zawarto wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród 138 przedsiębiorstw znajdujących się w kryzysie.
This article discusses the most common in the literature staff management styles, and tries to answer the question about the optimal management style in a crisis situation in the company. This situation is a very difficult for both managers and employees. Often, time plays a decisive role. Therefore, managers should take the leadership style appropriate to the situation. Sometimes it will be a democratic style, far more autocratic. The paper contains the results of empirical research conducted among 138 companies in crisis situations.

Opis

Słowa kluczowe

style kierowania, sytuacje kryzysowe, zarządzanie zespołem ludzkim, kryzys przedsiębiorstwa, management styles, crisis situations, team management, enterprises crisis

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2013 z.49 s.139-148 sum.