Aspekty edukacji - raport dla Unesco Międzynarodowa Komisja do spraw Edukacji dla XXI wieku

Brak miniatury

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Współczesny świat stwarza idealne warunki dla rozwoju edukacji głównie za sprawą szybszego przepływu informacji i wymiany międzykulturowej. Proces kształcenia jednak nigdy nie jest dziełem ukończonym i trwa on niemalże od narodzin, aż do śmierci jednostki. Coraz częściej używa się określenia „edukacji ustawicznej" jako uczenia się przez całe życie. Owe long life learning, oprócz pogłębiania doświadczeń i rozbudzania zainteresowań, jawi się również jako okazja do wyrównania szans czy zaktualizowania wiedzy. Sformułowany w latach 90. XX wieku Raport Delorsa "Edukacja —jest w niej ukryty skarb " przyniósł przełom w spojrzeniu na koncepcję nauki przez całe życie oraz wyodrębnił podstawowe aspekty edukacji, stanowiące jednocześnie główne filary wiedzy.
The modern world creates perfect conditions for development of education, mainly because of fast flow of information and intercultural cooperation. The learning process is never completed and continues almost form birth to death of a human. Learning throughout life has even its own name - "lifelong learning". Lifelong learning accumulates experience and arouses interests as well as rebalances chances and updates knowledge. Formulated in the 90s of the twentieth century Delors Report "Education the treasure within" brought the breakthrough in the overview of the concept of permanent education and defined the fundamental aspects of knowledge.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Architektura., 2011 z.1 s.143-147 sum.