Biologiczno-chemiczne utlenianie ścieków włókienniczych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2001

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Zintegrowane procesy utleniania biologiczno - chemicznego zastosowano do oczyszczania ścieków włókienniczych, zawierających obok zanieczyszczeń nie ulegających biodegradacji także związki podatne na rozkład biochemiczny. Wykazano, że w systemie oczyszczania, w którym metody pogłębionego utleniania (AOPs) stanowią etap pośredni pomiędzy dwoma etapami utleniania biologicznego ścieków można osiągnąć znacznie większą redukcję ładunku zanieczyszczeń niż w systemie, w którym utlenianie chemiczne poprzedza biodegradację. Świadczy o tym 35-85% obniżenie wartości ChZT w ściekach poddanych pogłębionemu utlenianiu, a następnie oczyszczanych metodą osadu czynnego w porównaniu z 85-94% redukcją tego parametru, gdy biodegradację na złożu zraszanym zastosowano przed i po oczyszczaniu chemicznym.
Integrated processes of biological and chemical oxidation were used for treatment of textile wastewater which contained, beside pollutants which were not biodegradable, also compounds susceptible to biochemical decomposition. It was shown that in the system of wastewater treatment in which advanced oxidation processes (AOPs) constituted an intermediate stage between two steps of biological oxidation of the wastewater it was possible to achieve much higher reduction of pollutant load than in the system in which chemical oxidation preceded biodegradation. This was confirmed by 35-85% decrease of COD value in the wastewater subjected to the advanced oxidation and next treated by the active sludge method as compared to 85-94% reduction of this parameter when the biodegradation on a wetted bed was used prior to and after chemical treatment.

Opis

Słowa kluczowe

utlenianie biologiczno-chemiczne, oczyszczanie ścieków włókienniczych, utlenianie biologiczne ścieków, biological and chemical oxidation, treatment of textile wastewater, biological oxidation of wastewater

Cytowanie

Solecka M., Ledakowicz S., Biologiczno-chemiczne utlenianie ścieków włókienniczych. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 157-161, ISBN 83-87202-93-2.