Analysis of AM60 and AZ91 alloy crystallisation in ceramic moulds by Thermal Derivative Analysis (TDA).

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

The work presents the test results of the crystallisation and cooling of magnesium alloys: AM60 and AZ91, with the use of the TDA method. The tested alloys were cast into ceramic shells heated up to 180 C, produced according to the technology of the shell production in the investment casting method. The TDA method was applied to record and characterize the thermal effect resulting from the phase transformations occurring during the crystallisation of magnesium alloys. The kinetics and dynamics of the thermal processes of the crystallisation of AM60 and AZ91 in the ceramic shells were determined. Metallographic tests were performed with the use of an optical microscope as well as scanning microscopy, together with the EDS chemical analysis of the phases present in the tested casts. A comparison of these test results with the thermal effect recorded by way of the TDA method was made.
W pracy przedstawiono wyniki badań krystalizacji i stygnięcia stopów magnezu: AM60 i AZ91 przy użyciu metody ATD. Badane stopy zalewano do form ceramicznych podgrzanych do temperatury 180C, wykonanych zgodnie z technologią wytwarzania form w metodzie traconych modeli. Przy pomocy metody ATD zarejestrowano i wyznaczono charakterystyczne efekty cieplne wynikające z przemian fazowych zachodzących podczas krystalizacji badanych stopów magnezu. Określono kinetykę i dynamikę procesów cieplnych krystalizacji stopów AM60 i AZ91 w formach ceramicznych. Przeprowadzono badania metalograficzne przy pomocy mikroskopu optycznego oraz mikroskopii skaningowej wraz z analizą chemiczną EDS występujących faz w badanych odlewach. Porównano wyniki tych badań z efektami cieplnymi zarejestrowanymi metodą ATD

Opis

Słowa kluczowe

innovative casting materials and technologies, crystallisation, magnesium alloy, light alloys, TDA method, innowacyjne materiały, technologie odlewnicze, krystalizacja, magnez, stopy lekkie, metoda TDA

Cytowanie

Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 59, issue 4, pages 1499-1455