Nośność cienkościennych płyt o zmiennej ortotropii

Ładowanie...
Miniatura

Data

1997

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W pracy analizowano zachowanie się sprężystych cienkościennych płyt ortotropowych po utracie stateczności w ramach drugiego rzędu asymptotycznej teorii stateczności układów zachowawczych Koitera [1]. Badano płyty ortotropowe o głównych kierunkach ortotropii równoległych do krawędzi ścian charakteryzujące się zmiennym wzdłuż szerokości współczynnikiem ortotropii βᵢ=Eₓᵢ/Eᵧᵢ. Analizowano płyty przegubowo podparte na obciążonych brzegach, a na nie obciążonych wzdłużnych brzegach uwzględniono różne rodzaje podparcia (utwierdzenie, podparcie przegubowe, swobodny brzeg). Płyty poddano obciążeniom powodującym równomierne i liniowo zmienne zbliżenie brzegów.
The present papers deals with an analysis of the elastic thin-walled orthotropic plates after stability loss. The problem was solved using Koiter's second-order asymptotic theory of stability of conservative system. Numerical test were made on plates with orthotropy ratio, β=Eₓ/Eᵧ, varying widthwise, which principal directions of orthotropy being parallel to wall edges. The analysis carried out on thin plates with loaded edges simply supported; unloaded edges were tested with different kinds of support (clamped, simply supported, free-edge). Plates were subject to loads causing uniform and linearly variable displacement of edges to each other.

Opis

Praca wykonana w ramach grantu KBN nr PB-138/T07/97/12

Słowa kluczowe

cienkościenna płyta ortotropowa, teorii stateczności układów zachowawczych, teoria Koitera, współczynnik ortotropii, thin-walled orthotropic plate, system stability theory conservative, Koiter`s theory, orthotropy ratio

Cytowanie

Kubiak T., Kołakowski Z., Nośność cienkościennych płyt o zmiennej ortotropii. W: VIII Sympozjum Stateczności Konstrukcji : referaty, Zakopane, 22-26 IX 1997, Królak M. (red.), Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 1997, s. 157-162.