Identyfikacja warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W pracy dokonano wieloaspektowej identyfikacji warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach zarówno na podstawie komputerowej symulacji dynamicznych obciążeń nitek i długości ich wrabiania jak i badań eksperymentalnych na szydełkarce. Szczególnej analizie poddano tarcie elastomerów na barierach ciernych ze wzglądu na brak wcześniejszych badań w tym zakresie. Jest to także ważny element identyfikacji warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach zarówno w aspekcie poznawczym jak i praktycznym. W ramach pracy zostały wytworzone dzianiny platerowane nitkami elastomerowymi o różnym udziale procentowym przędz składowych (bawełna/elastomer), uzyskanym przez zmianę raportu wrabiania (nitka elastomerowa w każdym co 2, 3 i 4 rządku). Wytworzone dzianiny posłużyły do określenia wpływu nitek elastomerowych na parametry struktury i własności fizyczne dzianin.
In this thesis the multiaspectional identification of elastomer threads working-in on the knitting machines was done based on both, the computer simulation of dynamic loads of threads and the length of their working in, and the experimenters research on the knitting machine. Special analysis was concentrated on the elastomer friction in the field of friction barriers as a result of the lack of the earlier research. It is also a significant element of the identification of elastomer threads working-in conditions on the knitting machines both in cognitive and practical aspect. During the research the accordion cotton fabrics plated with elastomer threads were fabricated. The threads called Lycra were worked-in the fabric to every raw and every second, third and fourth one. In every working-in report five variants of fabrics were created. All above with different length of elastomer thread in the eyelet. Produced fabrics were applied to determine the influence of the elastomer thread on the structure and physical parameters of the fabric.

Opis

Słowa kluczowe

dzianiny platerowane nitkami elastomerowymi, szydełkarki, bariery cierne, cotton fabrics, elastomer threads, bariery cierne

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo., 2009 z.65 s.103-118 sum.