2009, Vol. 65 No. 1038

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 8 z 8
 • Pozycja
  Wpływ dzianin wielowarstwowych na mikroklimat w obuwiu
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Olejniczak, Zbigniew
  Research has been conducted on different modern multilayer knitted fabrics which might be applied inside footwear. Eleven alternative two and three layer textile materials were designed. Two different kinds of footwear were tested. The first ones were all plastic boots and the second ones were boots with leather upper. Research was concentrated on measuring the main factors of microclimate in the footwear. New indicators for assessing microclimate in footwear was been elaborated. The General Quality Factor, used for describing quality of textiles, has been adopted to evaluate and assess the quality of the footwear fabrics in dependence on its microclimate characteristic. The results of the research has shown that is possible to improve comfort of footwear by applying in it two-layer specially knitted fabrics with conductive-diffusion and sorption properties.
 • Pozycja
  Tekstylia o działaniu profilaktycznym w odniesieniu do uszkodzeń skór
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Irzmańska, Emilia
  The dissertation presents research on application of designed and produced fabrics characterised by a specific distribution of hydrophobic and hydrophilic fibres in their structure and by their varied contact with the user’s skin (from the point of view of the degree of fabrics surface complexity). The fabrics mentioned were applied for bed sheets usage in the hospital conditions by long-term immobile persons at risk of bedsores formation. The preventive effect of the fabrics was analysed in the aspect of external and internal factors taken into consideration in bedsores etiology. In range of external factors was carried out model testing of the heat and moisture transport by fabrics in simulated conditions of bed sheets usage. Additionally, in range of internal factors was carried out changes of local blood flow in a place under high risk of bedsores formation in conditions of long-term immobility. For this purpose the impedance plethysmography method was applied to detect changes in blood flow in local vascular system.
 • Pozycja
  Modyfikacja powierzchni włókien poliestrowych i uwarunkowanie jej efektów parametrami budowy wyjściowej włókna
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008) Kardas, Iwona
  The subject of a doctoral dissertation was evaluation of quantitative effects of enzymatic treatment and a wide chemical surface modification of polyester fibres varying in physical initial micro-structure and the consequences in terms of surface properties and selected volume properties of investigated fibres. Glossy, continuous polyester fibres with poly(ethylene terephthalate) with different draw ratios (R = 3,0x; R = 3,5x; R = 4,0x; R = 5,2x) were used for the investigations. The modification of PET fibre by the chemical method was carried out with the use of sodium hydroxide solutions and amine solutions with different functionality and by the biochemical method using the enzymatic preparations diversified with respect to their origin, biochemical characteristics and application conditions. Effect of enzymatic modification, at proper selection of enzyme, it is more advantageous from gotten in classic chemical modification at utilization of solution NaOH, as well as amines one and two-function and it is subordinated from kind of enzymatic preparations. In the light of the test results obtained the method of PET fibres modification with the use of enzymatic preparations should be accepted as an effective, pro-ecological and energy-saving approach to changing the fibre surface structure leading to the elimination or essential reduction of several unfavourable fibre properties.
 • Pozycja
  Modelowanie statycznego rozdzierania tkanin bawełnianych
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Witkowska, Beata
  Właściwości wytrzymałościowe tkanin determinują ich przydatność do określonego obszaru zastosowania. W pracy przedstawiono analizę zjawiska statycznego rozdzierania tkanin bawełnianych. Celem rozprawy doktorskiej było opracowanie teoretycznego modelu rozdzierania tkanin bawełnianych, który jednocześnie wiąże parametry struktury przędzy i tkaniny ze zjawiskami zachodzącymi w strefie rozdzierania tkanin oraz uwzględnia parametry geometrii tej strefy.
 • Pozycja
  Modyfikowane włókna polipropylenowe do zastosowań medycznych
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Boruszewska, Ewelina
  Opracowano dwustopniową metodę otrzymywania antybakteryjnych włókien oraz siatek polipropylenowych PP przepuklinowych, na które są wrażliwe bakterie Gram+ i Gram-. Modyfikacja polegała na wprowadzeniu, w pierwszym etapie, do makrocząsteczek polimeru grup karboksylowych. W drugim etapie modyfikacji wyroby PP napawano roztworem biocydu. Na podstawie badań stwierdzono, że siatki zawierające w swej budowie biocyd są w dużym stopniu aktywne w stosunku do badanych bakterii, nie wykazując przy tym działania cytotoksycznego. Wstępne badania (in vivo), wykazały, że modyfikowane siatki nie wykazują działania drażniącego.
 • Pozycja
  Identyfikacja warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Pietruszewska, Renata
  W pracy dokonano wieloaspektowej identyfikacji warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach zarówno na podstawie komputerowej symulacji dynamicznych obciążeń nitek i długości ich wrabiania jak i badań eksperymentalnych na szydełkarce. Szczególnej analizie poddano tarcie elastomerów na barierach ciernych ze wzglądu na brak wcześniejszych badań w tym zakresie. Jest to także ważny element identyfikacji warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach zarówno w aspekcie poznawczym jak i praktycznym. W ramach pracy zostały wytworzone dzianiny platerowane nitkami elastomerowymi o różnym udziale procentowym przędz składowych (bawełna/elastomer), uzyskanym przez zmianę raportu wrabiania (nitka elastomerowa w każdym co 2, 3 i 4 rządku). Wytworzone dzianiny posłużyły do określenia wpływu nitek elastomerowych na parametry struktury i własności fizyczne dzianin.
 • Pozycja
  Rozważania na temat modelowania i symulacji odzieży na wirtualnym manekinie adaptującym się
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Cichocka, Agnieszka
  Prezentowana praca wpisuje się w strategię reorganizacji łańcucha produkcji odzieży związanego z sektorem tekstylnym i odzieżowym. Głównym celem pracy jest rozwinięcie i przedstawienie nowego sposobu projektowania wyrobów odzieżowych celem zredukowania czasu oraz kosztów produkcji wyrobów. Przeanalizowano dwa rynki produkcji odzieży, pierwszy tzw. "pret-a-porter" związany z masową produkcją odzieży oraz drugi charakteryzujący tzw. "mass customization", czyli szycie odzieży na miarę. Biorąc pod uwagę wpływ globalizacji, obserwujemy przyspieszenie produkcji odzieży, unikając podrabiania i kopiowania modeli oraz wymuszanie ciągłego odświeżania kolekcji wyrobów odzieżowych w bardzo krótkich okresach czasu. Ponadto cykl produkcyjny towarów często odbywa się w znacznych odległościach od biura projektowego, a więc komunikacja oraz przesyłanie danych zapisanych numerycznie z wykorzystaniem łącz internetowych jest dziś obligatoryjna. Analiza sektora odzieżowego pokazuje konieczność ewoluowania w kierunku rzeczywistości wirtualnej 3D korelującego z potrzebami przemysłu inspirowanymi poprzez inicjowane kampanie pomiarów antropometrycznych w różnych krajach. Co więcej metody opracowywania wzorców typów budowy człowieka sugerują pracę z wykorzystaniem manekinów wirtualnych 3D zachowując przy tym morfologię sylwetki ludzkiej celem uniknięcia zwrotów wyrobów nie nadających się do sprzedaży. Ta potrzeba przekształciła pojęcie tabeli wymiarów w projekt posegregowanych morfotypów sylwetek ludzkich. Aby odpowiedzieć podanym kryteriom, metody pracy w sektorze odzieżowym winny ulec zmianie, projektanci winni zaadaptować się do pracy w nowym świecie wirtualnym 3D, poprzez Internet. Przedstawiamy oryginalny pomysł projektowania odzieży wirtualnej w 3D na manekinie zdolnym adaptować się do nowych zadanych wymiarów. Pierwszy rozdział przedstawia analizę badań naukowych w różnych dziedzinach odpowiadających prezentowanej pracy, tzn. antropometria, biometria oraz sposoby dokonywania pomiarów, zamysł projektowania odzieży wirtualnej ściśle związanej z przymierzaniem odzieży w 3D. Drugi rozdział został poświęcony modelowaniu sylwetki ludzkiej konkretyzując i projektując morfotyp manekina adaptującego się. Trzeci rozdział przedstawia model odzieży wirtualnej 3D związanej z opisywanym w poprzednim rozdziale manekinem. Proponowany, sparametryzowany model luzów kontroluje sposób układania się odzieży oraz komfortu użytkowego wyrobu. W zamyśle globalnym pracy model ten poprzedza model odzieży. Aplikacja modelu odzieży zorientowanego na proces "mass customization", pozwoliła na precyzyjne dopasowanie parametrów luzów, wykorzystując technikę przetwarzania obrazów. Ostatni rozdział przedstawia nasze rozważania dotyczące rozciągania na przykładzie dynamicznego modelu odzieży, z wykorzystaniem nieliniowego modelu tkaniny, którego wartości parametrów obliczone zostały, wykorzystując metodę algorytmów genetycznych zaadaptowaną odpowiednio do procesu identyfikacyjnego.
 • Pozycja
  Wpływ warunków pracy tarczowego podciągacza nici na charakterystykę ściegu czółenkowego
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Krasowska, Renata
  Podczas omawiania procesu sterowania nicią przez podciągacz zaakcentowano szczególną rolę mechanizmu podciągacza nici w maszynach ściegu czółenkowego. Wyróżniając charakterystyczne fazy działania podciągacza, tj. zasilanie nicią oraz wybieranie nici kończące się tzw. zaciąganiem ściegu, zwrócono uwagę na warunki lokowania przeplotu w materiale i możliwość ich poprawiania poprzez budowę podciągacza. Temu celowi służyło modelowanie procesu zaciągania ściegu. Zaprojektowany i zbudowany podciągacz nici pozwolił ponad dwukrotnie obniżyć szczytowe wartości siły zaciągania ściegu, co jest znaczącym osiągnięciem techniczno-technologicznym. Ponadto spowodował spadek strat wytrzymałości nici na zrywanie.