Innowacyjna koncepcja rozwiązania zabudowy mieszkaniowej w historycznie ukształtowanej strukturze przestrzennej śródmieścia Łodzi

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Wydaje się, że poszukiwanie możliwości kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej na obszarze śródmieścia historycznego Łodzi, nie tylko respektujących genius loci, lecz także zgodnych z wymaganiami konserwatorskimi jest tematem wyeksploatowanym. A jednak wykonana w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, obroniona w sesji zimowej 2008 praca dyplomowa zatytułowana „Studium zagospodarowania działki śródmiejskiej w Łodzi" na przykładzie działki przy ulicy Sienkiewicza 63, wnosi świeżość spojrzenia na tę problematykę i, moim zdaniem, w pełni zasługuje na odnotowanie.
It seems that searching for possibilities for shaping the new residential areas in the Łódź city center (not only respecting the genius loci but also in accordance with the conservational requirements) is an exploited topic. However, the thesis entitled 'The case study of the Łódź city center area arrangement plan', which was prepared in the Institute of Architecture and Civil Engineering of the Technical University of Łódź and defended in the winter 'exam session of 2008 on the example of the lot at 63, Sienkiewicza Street, brings in the freshness into the given problems. In my opinion it deserves to be noted.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2009 z.59 s.121-127 sum.