Skurcz i pełzanie betonów samozagęszczalnych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego
Lodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures

Abstrakt

Ogółem zbadano 12 betonów samozagęszczalnych o różnych składach w czterech klasach wytrzymałości. Składy betonów różniły się przede wszystkim proporcją między ilością cementu i dodatku. Do wykonania betonów zastosowano cement portlandzki CEM I, cement hutniczy CEM III oraz kruszywo naturalne do 16mm. Jako dodatki stosowano popiół lotny oraz mączkę wapienną. Badanie skurczu prowadzono na próbkach 70x70x280mm oraz 100x100x500mm. Przez 7 dni próbki dojrzewały w warunkach laboratoryjnych, następnie w pomieszczeniu o temperaturze powietrza 20°C i wilgotności względnej 50%. Pełzanie badano na próbkach walcowych 01501300mm, które pielęgnowano i badano w takich samych warunkach. Skurcz końcowy od wysychania wynosił 0.54 + 0.88mm/m i był zbliżony lub nieco większy od obliczonego wg normy jak dla betonów zwykłych. Współczynnik pełzania betonów wynosił 1.1 + 2.4 w zależności od zarobu i był mniejszy niż dla betonów zwykłych. Pełzanie zależało od rodzaju cementu i rodzaju dodatku. Wraz ze wzrostem wytrzymałości i wieku betonu w chwili obciążenia pełzanie było mniejsze. Końcowe odkształcenia pełzania były mniejsze dla betonów z cementem hutniczym niż z cementem portlandzkim. Betony z dodatkiem popiołu lotnego miały mniejsze odkształcenie pełzania niż betony z dodatkiem mączki wapiennej.
In generał 12 Self-Compacting Concrete mixes of varied compositions in four strength grades were tested. The compositions of concretes differed mainly with proportion between quantity of cement and filler. The SCC mixes were prepared with Portland cement CEM I, slag cement CEM III and with aggregate up to 16mm. As a filler either fly ash or limestone powder were used. Investigation of shrinkage was carried on specimens measuring 70x70x280mm and 100x l00x500mm. For 7 days specimens were cured in laboratory conditiones, then air-cured in 20°C and 50% RH. lnvestigation of creep was carried on cylinders 01501300mm, which were cured and tested in the same curing conditions. Finał drying shrinkage measured was 0.54 + 0.88mm/m and was similar to or a little higher than that for norma! concretes. Creep coefficients of SCC concretes varied from 1.1 to 2.4 depending on mix proportions and were smaller than for norma! concretes. Creep depended from type of cement and type of filler. The creep strains were smaller for higher strength concrets and with age of charge. Finał creep strains were smaller for concretes with slag cement than with Portland cement. Concretes with fly ash had smaller creep deformations than concretes with limestone powder.

Opis

Opracowanie wyników pomiarów i skład tekstu/ Preparing of measurement results and text Jacek Filipczak
Publikacja dwujęzyczna: język polski i angielski

Słowa kluczowe

beton samozagęszczalny, skurcz, pełzanie, wytrzymałość, self-compacting concrete, shrinkage, creep, strength

Cytowanie

Czkwianianc A., Pawlica J., Ulańska D., Skurcz i pełzanie betonów samozagęszczalnych. W: Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych; zeszyt nr 12, Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego, Łódź 2004, ISSN 1230-6010.