Ergosterol w grzybni szczepów Aspergillus i Penicillium opornych i wrażliwych na działanie triaminy

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Działanie N,N-bis(3-aminopropylo)dodecyloaminy (ADPA) na komórki grzybni, a tym samym na zawarty w nich ergosterol zależy m.in. od fazy rozwoju oraz rodzaju szczepu. Wyższą zawartość tego sterolu obserwuje się na początku fazy stacjonarnej niż w środku fazy wegetatywnego wzrostu, wyjątek stanowi szczep oporny Penicillium expansum. Dawka 0,01 % ADPA powoduje zmiany w ilości ergosterolu odmienne u każdego z badanych gatunków. Szczepy uodpornione z rodzaju Aspergillus charakteryzują się wyższą zawartością ergosterolu niż szczepy wrażliwe. Właściwość ta nie potwierdza się dla Penicillium expansum. Dodatek do hodowli szczepów uodpornionych ADPA - 0,05% dla Aspergillus i 0,03% dla Penicillium powoduje obniżenie zawartości badanego sterolu.
N,N-bis(3-aminopropyl)dodecylamine (ADPA) action on moulds cell and ergosterol presented in it depend among other things on growth phase and type of strain. Higher content of sterol is observed at the beginning stationary phase than in the centre vegetative phase with the exception of resistant strain Penicillium expansum. Dose 0,01 % ADPA causes different in every tested kind changes in amount of ergosterol. Resistant strains Aspergillus are characterized by higher content of ergosterol than sensitive strains. This property is not confirmed for Penicillium expansum. Adding ADPA to the resistant moulds culture respectively - 0,05% for Aspergillus and 0,03% for Penicillium causes decrease amount of testing sterol.

Opis

Słowa kluczowe

ergosterol, komórki grzybni - ergosterol, ergosterol, mycelial cells - ergosterol

Cytowanie

Koziróg A., Żakowska Z., Brycki B., Ergosterol w grzybni szczepów Aspergillus i Penicillium opornych i wrażliwych na działanie triaminy. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 384-388, ISBN 83-919038-2-6.