Układy dozymetryczne do dwu- i trójwymiarowych pomiarów rozkładów dawek promieniowania jonizującego i UV

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W pracy omówiono wyniki badań dotyczących opracowania metody dozymetrycznej do pomiarów rozkładu dawek promieniowania jonizującego i UV w 20. Omówiono charakterystykę i zastosowanie dozymetrów o podłożu włókienniczym będących głównym elementem tej metody. Ponadto przedstawiono wyniki prac z zakresu trójwymiarowej dozymetrii polimerowej, w tym procesy zachodzące w dozymetrach polimerowych pod wpływem promieniowania jonizującego, modyfikację składów dozymetrów polimerowych o akronimach P ABIG, VIP AR (nowe układy: P ABIGnx i VIPARnd), aplikację dozymetrów do dozymetrii w radioterapii oraz przygotowanie dedykowanego programu do obliczeń wyników. Celem badań było uzyskanie nowych rozwiązań w postaci układów włókienniczych do mierzenia rozkładów dawek promieniowania w 2D oraz rozwój dozymetrii 30 opartej na układach hydrożelowych. Ze względu na różnicę między badanymi układami, pracę podzielono na dwie części. W rozdziale 1. omówiono wyniki prac nad metodą dozymetryczną 2D opartą na dozymetrze włókienniczym, a w rozdziale 2. wyniki prac dotyczących dozymetrii polimerowej 3D. Każdy rozdział rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia literaturowego oraz omówienia metodyki badań, a kończy się wnioskami.[...]
In this work results on two dosimetric methods are presented. One of them is a new method of ionising and UV dose distribution 2D measurements based on a fiat textile dosimeter. Characteristics and application of the dosimeter are discussed. The other method is polymer gel 3D dosimetry. Processes under ionising radiation undergoing in the polymer gel dosimeters, which are detectors in this method, are shown. Besides, a modification of their compositions, applications to radiotherapy dosimetry as well as results on the preparation of unique software for 3 D data processing are presented. The aim of this work was to achieve a new system for measurements of radiation dose distributions in 2D as well as to develop 3D dosimetry based on hydrogels. Theref ore this w ork was divided in two parts. Chap ter 1 contains information on the 2D dosimetric system based on fiat textiles, whereas in Chapter 2 the 3D polymer gel dosimetry is presented. Each Chapter starts with a concise introduction to literature, which is followed by a description of experiments, and ends with conclusions.[...]

Opis

Red. Działu : Wodziński, Piotr

Słowa kluczowe

dozymetria, radiometria, promieniowanie ultrafioletowe - pomiar, metoda dozymetryczna, promieniowanie jonizujące, dozymetria polimerowa, dosimetry, radiometry, ultraviolet radiation - measurement, dosimetric method, ionizing radiation, polymer dosimetry

Cytowanie