Podstawy chemii fizycznej. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Zbiór zadań jest przeznaczony dla studentów kursów magisterskich i inżynierskich wszystkich kierunków studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jego celem jest zapoznanie studentów z metodyką rozwiązywania podstawowych problemów rachunkowych chemii fizycznej oraz ilustracja materiału omawianego na wykładach. Układ skryptu odpowiada dwu-semestralnemu kursowi Chemii Fizycznej I. Poszczególne rozdziały obejmują termodynamikę, równowagi fazowe i chemiczne, gazy i roztwory rzeczywiste, elektrochemię oraz kinetykę chemiczną. Każdy z rozdziałów jest poprzedzony ogólnym komentarzem. Zależności i równania są, w większości, omawiane w kontekście ćwiczeń rachunkowych. W skrypcie zawarte są również komentarze szczegółowe do konkretnych problemów lub ich rozwiązań. Rozdział Chemia fizyczna w życiu codziennym jest rodzajem sprawdzianu z rozwiązywania problemów fizyko-chemicznych o znaczeniu praktycznym. Skrypt obejmuje około 270 zadań. Materiały wykorzystywane przy doborze treści części zadań przedstawiono w Bibliografii. Oryginalne rozwiązanie każdego zadania znajduje się bezpośrednio po jego treści. Taki układ zapewnia kontakt wzrokowy z treścią analizowanych problemów. W rozwiązaniach występują odwołania do wcześniej omówionych ćwiczeń lub wzorów. Przed rozpoczęciem pracy z podręcznikiem zalecane jest zapoznanie się z rozdziałem Wskazówki metodyczne, zawierającym uwagi dotyczące sposobu zapisu wielkości fizykochemicznych, wykonywania rachunku na jednostkach, błędów zaokrągleń i ich wpływu na dokładność wyniku. Uzupełnieniem skryptu są trzy załączniki. W Załączniku 1 zamieszczono wykazy podstawowych stałych fizycznych, jednostek miar układu SI oraz relacji między jednostkami wielkości fizyko-chemicznych. W Załączniku 2 podano, niezbędne do opanowania materiału, uzupełnienia matematyczne. Załącznik 3 stanowią tablice standardowych wartości wielkości termodynamicznych wykorzystywane w rozwiązaniach zadań.

Opis

Skrypt dla szkół wyższych oraz studentów Wydziału Chemicznego.

Słowa kluczowe

chemia fizyczna, termodynamika, kinetyka chemiczna, elektrochemia, równowaga fazowa, physical chemistry, thermodynamics, chemical kinetics, electrochemistry, phase balance

Cytowanie

Światła-Wójcik D., Podstawy chemii fizycznej. Zbiór zadań z rozwiązaniami., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, ISBN 83-7283-196-3.