Problemy racjonalizacji wdrażania systemów zarządzania jakością

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule przedstawiono najbardziej istotne, kluczowe wymagania Systemów Zarządzania Jakością wdrożenie których warunkuje racjonalne działanie każdej organizacji. Zaprezentowano typowy ujęty czasowo i problemowo proces wdrażania tych systemów w praktyce gospodarczej z uwzględnieniem właściwej kolejności działań. Określono konieczne do racjonalnego opracowania i wdrożenia etapy prac oraz wskazano na zagrożenia, jakie mogą się pojawić przy wdrożeniu, skutkujące ich złym działaniem w przyszłości. Korzystając z własnych badań i obserwacji praktyki gospodarczej, przybliżono również koszty realizacji takiego przedsięwzięcia, przyjmując jako modelowe, przedsiębiorstwo zatrudniające od 10-50 pracowników w jednej lokalizacji. W kosztach realizacji przedsięwzięcia uwzględniono często pomijane koszty pracy pracowników angażowanych z wewnątrz organizacji.
This article presents the key requirements of Quality Management Systems implementation with determination of the rational action of each organization. It contains description of a typical systems implementation in an business practice, with a logical sequence of action, in a specific period of time, including all problems. All necessities for the rational development and implementation stages of the work was presented, including all hazards that may arise during the process, that result in poor action and low efficiency in the future. Based on own research and observations of a business practice, more details of the costs of such project was proposed, taking as a reference an enterprise with 10-50 employees, all having the same location. The cost of such an assignment also contains often ignored and overlooked expenses of employees inside of the organization.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2010 z.46 s.85-109 sum.