Electrical and thermal properties of anthrone

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Quantum-chemical density functional theorem (DFT) calculations indicate that the value of the reorganization energy indicates the possibility of efficient hole capture by the anthrone molecule during transport process of charge carriers. Differential scanning calorimetry (DSC) studies indicate the temperature stability of anthrone molecules above the melting point up to 164°C. The glass transition is determined at 153.7 °C and melting point at 157.05 °C.
Obliczenia funkcjonału kwantowo-chemicznego (DFT) wskazują, że wartość energii reorganizacji wskazuje na możliwość efektywnego wychwytywania dziur przez cząsteczkę antronu podczas transportu nośników ładunku. Badania metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) wskazują na stabilność temperaturową cząsteczek antronu powyżej temperatury topnienia do 164°C. Temperaturę zeszklenia określono jako Tg = 153,7°C, a temperaturę topnienia jako Tc = 157,05°C.

Opis

Słowa kluczowe

anthrone, differential scanning calorimetry (DSC), reorganization energy, DFT calculations, antron, różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), energia reorganizacji, obliczenia DFT

Cytowanie

Kania S., Kuliński J., Sankowski D., Electrical and thermal properties of anthrone. W: Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1229, Vol. 41, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2020, s. 43-51, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2020.41.43-51.