Koncepcja przezroczystego indeksowania dla rozproszonej obiektowej bazy danych opartej na architekturze stosowej SBA

Brak miniatury

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Artykuł zawiera opis zaprojektowanego przez autorów w pełni przezroczystego systemu indeksowania dla obiektowej bazy danych opartej na stosowej architekturze (SBA, Stack-Based Architecture). Bazując na solidnym fundamencie SBA autorzy zaproponowali rozwiązania unikalne na polu indeksowania w rozproszonych obiektowych bazach danych. U podstaw zaimplementowanego systemu indeksowania leży moduł zarządzania indeksami oparty na autorskim mechanizmie automatycznych wyzwalaczy aktualizacji indeksów, który jest odpowiedzialny za utrzymanie zbieżności indeksów z danymi. Elastyczność opracowanego rozwiązania umożliwia m.in. optymalizacje przetwarzania predykatów selekcji opartych o dowolne deterministyczne wyrażenia kluczowe.
The paper describes fully transparent indexing system for an object-oriented database based on SBA (Stack-Based Architecture). Relying on solid fundament (i.e. SBA) authors designed unique solutions in the area of indexing in distributed object databases. The engine of indexing is an indices management module based on automatic index update triggers responsible for maintaining the cohesion between indices and data. The flexibility of the designed solution enables optimisation of processing of selection predicates built using arbitrary deterministic expressions.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2010 z.121 s.373-387 sum.