Wpływ procesu szlifowania stopu aluminium po umocnieniu warstwy wierzchniej na chropowatość powierzchni.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono fragment badań warstw wierzchnich obejmujących rozkłady chropowatości pomierzone na stopie aluminium których powierzchnie poddano procesowi umocnienia. Celem procesu szlifowania było zmniejszenie chropowatości kosztem usunięcia niewielkich grubości warstw umocnionych, pozwalających zachować właściwą wytrzymałość zmęczeniową. Zastosowano mgłę olejową oraz sprężone powietrze jako czynniki smarujące i chłodzące. Sprawdzono wpływ tych mediów na stan sił skrawania.
The paper presents the research portion of the outer layers covering the roughness distributions measured on the aluminum alloy surfaces which were subjected to strengthen. The purpose of the grinding process was to reduce the roughness of the cost of removal of small layer thickness reinforced, allowing maintain proper fatigue resistance. And oil mist used compressed air as cooling and lubricating agents. Checked the effect of these media on the condition of the cutting forces.

Opis

Słowa kluczowe

warstwa wierzchnia, chropowatość, stop aluminium, szlifowanie, mgła olejowa, sprężone powietrze, czynnik smarujący, czynnik chłodzący, chropowatość powierzchni

Cytowanie

Mechanik 2014 R.87 nr 8-9 + 3 dyski optyczne (CD-ROM) CD-ROM s.335-338, sum.