Bezrobotni do 30. roku życia jako nowa grupa szczególnie ryzyka na rynku pracy

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology Press
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia z marca 2014 roku przyniosła istotne zmiany w podejściu do przeciwdziałania bezrobociu. Dotyczą one między innymi bezrobotnych młodych, którzy stanowią duży odsetek wśród grona bezrobotnych Znalazło to swoje odzwierciedlenie w ustaleniu nowego progu wieku dla tej kategorii pojęciowej i ustanowieniu nowej grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy, czyli bezrobotnych do 30. roku życia. Publikacja zawiera szczegółową analizę i ocenę nowych instrumentów wsparcia przewidzianych dla wskazanej grupy bezrobotnych na przykładzie bonów szkoleniowych, bonów stażowych, bonów zatrudnieniowych i bonów na zasiedlenie, a także refundacji składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do ukończenia 30. roku życia podejmujących pierwsze zatrudnienie.
Amendments to the Act on Promotion of Employment enacted in March 2014 brought significant changes in the approach to combating unemployment. They concern, among others issues, unemployed young people, who represent a large percentage of the group of the unemployed. This was reflected in establishing a new threshold age for this conceptual category and forming a new group of a particular risk in the labor market, meaning the unemployed up to 30 years of age. The article contains a detailed analysis and evaluation of new support facilities provided for the specified group of unemployed on the example of training vouchers, internship vouchers, employment vouchers and vouchers referring settlement, as well as refund of social security contributions for the unemployed under age of 30 who are taking up employment for the first time.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2015 z. 59 s. 15-36, sum.