Badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów monolitycznych ustrojów prętowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

1995

Autorzy

Czkwianianc, Artem

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego
Lodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures

Abstrakt

W pracy tej przedstawiono badania węzłów belka-słup w monolitycznych konstrukcjach ramowych. Ogółem zbadano 12 elementów płaskich i 4 przestrzenne tzn. z belkami poprzecznymi. Parametrami zmiennymi w badaniach były: • siła normalna działająca na górnej gałęzi słupa - dwie wartości 50 i 225 kN, • stopień zbrojenia na zginanie rygla - Ps= 0.0077 i 0.0127, • ukształtowanie zbrojenia w obszarze węzła elementu - pięć różnych sposobów, • wytrzymałość betonu, projektowana - 20, 35 i 50 MPa. Podczas obciążania elementów były prowadzone pomiary odkształceń na powierzchni betonu, pomiary przemieszczeń osi geometrycznych elementu oraz obserwowano rozwój zarysowania i mierzono szerokości rozwarcia wszystkich rys. Przeanalizowano wpływ ukształtowania zbrojenia, wpływ wytrzymałości betonu i wielkości siły normalnej w górnej gałęzi słupa na zachowanie złączy.
In this paper results of experimental tests of beam-column joints of R.C. frames are presented. In generał 12 fiat members and 4 with transverse beams were tested. The design variables were: • the normal force applied on top column - two values 50 and 225 kN, • the ratio of bending reinforcement for beam - two values Ps= 0.0077 and 0.0127, • the shape of reinforcement in joint area - five different shapes, • concrete strength, designed - 20, 35 and 50 MPa. During tests strains on surface of concrete, displacements of geometrical axes were measured and crack pattern was observed. Influence of reinforcement shape, strength of concrete and level of normal force in top column and behaviour of joints was analyzed.

Opis

Publikacja pod patronatem Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Skład tekstu i opracowanie graficzne: Janecka Barbara ; Filipczak Jacek ; Wojda Adam W.
Zeszyt 6/1995 czasopisma : Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych zawiera 2 publikacje : 1. Badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów monolitycznych ustrojów prętowych (Czkwianianc, Artem) 2. Badania doświadczalne węzłów płytowo-ściennych (Urban Tadeusz, Kosińska Anna, Czkwianianc Artem)

Słowa kluczowe

węzeł belka-słup, monolityczna konstrukcja ramowa, odkształcenia betonu, nośność elementów, wytrzymałość betonu, beam-column node, monolithic frame construction, concrete deformation, load-bearing capacity of the elements, concrete strength

Cytowanie

Czkwianianc A., Badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów monolitycznych ustrojów prętowych. W: Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych; zeszyt nr 6, Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego, Łódź 1995, ISSN 1230-6010.