Recent Submissions

 • Organizacja i finansowanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem pomocy z Powiatowych Urzędów Pracy 

  Wiśniewska, Anna Maria (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Osoba bezrobotna, dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego z Powiatowego Urzędu Pracy w postaci dotacji, może sfinansować rozwój swojego biznesu, jednak powinna staranie się do tego przygotować, wypełniając poprawnie ...
 • Media społecznościowe w mikroprzedsiębiorstwach 

  Tomczak, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do rozwoju i promocji mikroprzedsiębiorstw. We wstępie zostały scharakteryzowane mikroprzedsiębiorstwa oraz obawy z którymi się obecnie ...
 • Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw 

  Lewandowski, Jerzy; Tomczak, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań ...
 • Modelowanie rozwoju radiofonii lokalnej w procesie tworzenia lokalnego społeczeństwa informacyjnego 

  Stachowiak, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Trzeci sektor mediów, tj. media lokalne, środowiskowe, istotny w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tego typu nadawcy funkcjonują we wszystkich krajach demokratycznych. Ich rozwój w dużej mierze zależy od przyjętych ...
 • Wielomateriałowe opakowania żywności jako wyzwanie dla zarządzania odpadami we współczesnej gospodarce 

  Muweis, Justyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Odpady we współczesnej gospodarce stają się stopniowo traktowane jako cenne zasoby. Racjonalne gospodarowanie odpadami kładzie nacisk na ich minimalizowanie, odzysk, ponowne wykorzystywanie oraz recykling. W pracy ...
 • Specyfika komunikacji marketingowej w procesie komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych 

  Milczarek, Sławomir (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Artykuł prezentuje zagadnienie komunikacji marketingowej w kontekście procesu komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych. W rzeczywistości gospodarczej, która wymusza wprowadzanie innowacji alianse nauki i biznesu ...
 • Analiza optymalizacji kosztów na przykładzie wybranej firmy 

  Miłosz, Mateusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje przegląd literaturowy związany z pojęciem logistyki, połączona z analizą wskaźnikową badanej firmy. Druga część pracy polegała na porównaniu sytuacji finansowej ...
 • Studia podyplomowe jako forma doskonalenia kompetencji menedżerskich 

  Lachiewicz, Stefan; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Artykuł pokazuje znaczenie studiów podyplomowych w procesie kształtowania kompetencji menedżerskich. Studia podyplomowe posiadają już długą tradycję w polskim systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego, ale w ostatnich ...
 • Metoda oceny środowiskowej projektów inwestycyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym 

  Burchart-Korol, Dorota; Proksa, Jadwiga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Projekty inwestycyjne obejmują różne zadania związane z podjęciem decyzji odnośnie planowanej inwestycji. Z reguły prace te dotyczą przede wszystkim analiz ekonomicznych, na podstawie których dokonuje się wyborów najbardziej ...
 • Szanse i zagrożenia w rozwoju polskich obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 

  Antczak, Anna; Kopeć, Agata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na politykę rolną Unii Europejskiej, w kontekście szans i możliwości jakie stwarza polskiemu rolnictwu. Opracowanie zawiera również charakterystykę aktualnego Programu Rozwoju ...
 • Wino – połączenie alternatywnego inwestowania środków pieniężnych i pasji 

  Antczak, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Artykuł przedstawia charakterystykę i możliwości inwestowania na słabo opisanym rynku win inwestycyjnych, będącym jednym z rodzajów inwestycji alternatywnych. Omawia również główne cechy niniejszego rynku oraz najbardziej ...