2017, Tom 68 Nr 1217

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 11 z 11
 • Pozycja
  Organizacja i finansowanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem pomocy z Powiatowych Urzędów Pracy
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Wiśniewska, Anna Maria
  Osoba bezrobotna, dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego z Powiatowego Urzędu Pracy w postaci dotacji, może sfinansować rozwój swojego biznesu, jednak powinna staranie się do tego przygotować, wypełniając poprawnie wniosek o jej przyznanie, ale również winna posiąść umiejętność organizacji pracy własnej. To istotny element niezbędny każdemu przedsiębiorcy, to umiejętność, która pozwoli w pełni wykorzystać czas oraz energię na sprawy najważniejsze, Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wparcia finansowego osób bezrobotnych, jakie oferują PUP, ze szczególnym uwzględnieniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, oraz ukazania największych trudności, na które napotykają wnioskodawcy podczas wypełniania wniosków.
 • Pozycja
  Media społecznościowe w mikroprzedsiębiorstwach
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Tomczak, Jakub
  Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do rozwoju i promocji mikroprzedsiębiorstw. We wstępie zostały scharakteryzowane mikroprzedsiębiorstwa oraz obawy z którymi się obecnie borykają. Następnie została przedstawiona definicja mediów społecznościowych. Przedstawiono wyniki badań dotyczących korzystania z mediów społecznościowych przez mikroprzedsiębiorstwa. W oparciu o studia literaturowe została przeprowadzona analiza możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w rozwoju i promocji mikroprzedsiębiorstw.
 • Pozycja
  Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Lewandowski, Jerzy; Tomczak, Jakub
  Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań związanych z dostępem do nowoczesnych technologii ICT z głównym uwzględnieniem wymagań finansowych. Opracowanie zawiera opis funkcjonalności oraz korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych rozwiązań ICT. Artykuł ma na celu uświadomienie mikroprzedsiębiorstwom, iż implementacja nowoczesnych rozwiązań ICT jest niezbędna w ich rozwoju i konkurowaniu na rynku.
 • Pozycja
  Modelowanie rozwoju radiofonii lokalnej w procesie tworzenia lokalnego społeczeństwa informacyjnego
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Stachowiak, Barbara
  Trzeci sektor mediów, tj. media lokalne, środowiskowe, istotny w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tego typu nadawcy funkcjonują we wszystkich krajach demokratycznych. Ich rozwój w dużej mierze zależy od przyjętych przez państwo modeli prawnych, organizacyjnych i technologicznych umożlwiających rozwój nadawcom lokalnym. Obecnie w Polsce wyczerpały się możliwości rozwoju rynku radiowego w FM, nie ma bowiem częstotliwości analogowych, które pozwalałyby na tworzenie nowych nadawców. Dlatego rynek radiowy stoi przed fundamentalną zmianą technologiczną, która będzie miała swoje odzwierciedlenie w jego kształcie i regulacji prawnej. Poniższy artykuł wskazuje na jeden z możliwych modeli rozwoju radiowych nadawców lokalnych w Polsce. W pierwszej kolejności dokonany został krótki przegląd rynku radiowego w Polsce, jego oferty programowej oraz słuchalności. Wskazany został wzrost zainteresowania społecznego programami lokalnymi. Następnie omówiono aktualną sytuację prawną jak i technologiczną mającą wpływ na rozwój radia lokalnego. W ostatniej części artykułu zaprezentowano przykładowy model działalności nadawców lokalnych oparty na partnerstwie publiczno-prywatnym z wykorzystaniem najnowszych technologii IT – dostępowych sieci szerokopasmowych i „cloud computing”. Uczestnikami tego przedsięwzięcia są Jednostki Samorządu Terytorialnego, jednostki badawcze i nadawcy lokalni. Pośrednio wskazano również, jak współpraca tych trzech grup w ramach nowych technologii może służyć rozwojowi lokalnych społeczności.
 • Pozycja
  Wielomateriałowe opakowania żywności jako wyzwanie dla zarządzania odpadami we współczesnej gospodarce
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Muweis, Justyna
  Odpady we współczesnej gospodarce stają się stopniowo traktowane jako cenne zasoby. Racjonalne gospodarowanie odpadami kładzie nacisk na ich minimalizowanie, odzysk, ponowne wykorzystywanie oraz recykling. W pracy przeanalizowano problematykę opakowań w kontekście gospodarowania odpadami w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono odpadom wielomateriałowym stanowiącym ważną frakcję odpadów opakowaniowych i trudności jakie pojawiają się w związku z ich zagospodarowaniem.
 • Pozycja
  Specyfika komunikacji marketingowej w procesie komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Milczarek, Sławomir
  Artykuł prezentuje zagadnienie komunikacji marketingowej w kontekście procesu komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych. W rzeczywistości gospodarczej, która wymusza wprowadzanie innowacji alianse nauki i biznesu są nieuniknione. Jak w każdym wspólnym przedsięwzięciu partnerów z różnych kręgów kulturowych nieuchronne są nieporozumienia wynikające z błędów w komunikacji. Na jednostkach naukowych jako stronie inicjującej procesy komercjalizacji spoczywa zatem ciężar doboru odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, kanałów przekazu i form komunikatu, a także sposobów odczytania informacji płynących ze sprzężenia zwrotnego. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki komunikacji marketingowej w procesie komercjalizacji wiedzy przez jednostki naukowe.
 • Pozycja
  Analiza optymalizacji kosztów na przykładzie wybranej firmy
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Miłosz, Mateusz
  Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje przegląd literaturowy związany z pojęciem logistyki, połączona z analizą wskaźnikową badanej firmy. Druga część pracy polegała na porównaniu sytuacji finansowej firmy z firmami konkurencyjnymi z sektora oraz zaproponowanie rozwiązań, umożliwiających obniżenie kosztów sprzedaży generowanych przez dział logistyki. Stwierdzono, że będzie to możliwe dzięki rozpoczęciu współpracy z zewnętrznym operatorem logistycznym oraz wprowadzenie systemu CRM.
 • Pozycja
  Studia podyplomowe jako forma doskonalenia kompetencji menedżerskich
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Lachiewicz, Stefan; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka
  Artykuł pokazuje znaczenie studiów podyplomowych w procesie kształtowania kompetencji menedżerskich. Studia podyplomowe posiadają już długą tradycję w polskim systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego, ale w ostatnich latach szczególnie widoczny jest rozwój tej formy w odniesieniu do pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz adeptów zawodu menedżera. W tym artykule określono miejsce studiów podyplomowych wśród innych form doskonalenia menedżerów oraz przedstawiono analizę opinii uczestników studiów podyplomowych prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
 • Pozycja
  Metoda oceny środowiskowej projektów inwestycyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Burchart-Korol, Dorota; Proksa, Jadwiga
  Projekty inwestycyjne obejmują różne zadania związane z podjęciem decyzji odnośnie planowanej inwestycji. Z reguły prace te dotyczą przede wszystkim analiz ekonomicznych, na podstawie których dokonuje się wyborów najbardziej efektywnych przedsięwzięć inwestycyjnych. W warunkach gospodarki o obiegu zamkniętym ocena ekonomiczna okazuje się być niewystarczająca, dlatego w pracy przedstawiono nowe podejście do oceny projektów inwestycyjnych obejmujące ocenę środowiskową uwzględniającą wytyczne gospodarki o obiegu zamkniętym. Na przykładzie zagospodarowania odpadów w sektorze energetycznym przedstawiono istotę nowych metod oceny środowiskowej projektów inwestycyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie nowych zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym.
 • Pozycja
  Szanse i zagrożenia w rozwoju polskich obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Antczak, Anna; Kopeć, Agata
  Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na politykę rolną Unii Europejskiej, w kontekście szans i możliwości jakie stwarza polskiemu rolnictwu. Opracowanie zawiera również charakterystykę aktualnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, który pozwala na efektywne zarządzanie środkami unijnymi w celu wsparcia polskiego rolnictwa. Sektor rolny jest kluczowy dla polskiej gospodarki przede wszystkim w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego. Polskie rolnictwo zapewnia różnorodne, przystępne cenowo i bezpieczne produkty na najwyższym poziomie. Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej jest znana na całym świecie ze swoich tradycji kulinarnych, dlatego zadaniem unijnego rolnictwa jest również kreowanie warunków, dających rolnikom różne możliwości, z których kluczową jest właśnie produkcja żywności. Bogactwo zasobów rolnych Unii Europejskiej przekłada się na bezpieczeństwo dostaw żywności dla europejskich obywateli, ale także pozwala konkurować na arenie międzynarodowej i odgrywać strategiczne miejsce.
 • Pozycja
  Wino – połączenie alternatywnego inwestowania środków pieniężnych i pasji
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Antczak, Anna
  Artykuł przedstawia charakterystykę i możliwości inwestowania na słabo opisanym rynku win inwestycyjnych, będącym jednym z rodzajów inwestycji alternatywnych. Omawia również główne cechy niniejszego rynku oraz najbardziej popularne indeksy cen, publikowane przez londyńską giełdę win Liv-ex.