2017, Tom 69 Nr 1218

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 6 z 6
 • Pozycja
  Rola i znaczenie diagnozy potrzeb szkoleniowych w kontekście szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Znajmiecka-Sikora, Marta
  W przypadku szkoleń z zakresu bhp diagnoza potrzeb szkoleniowych jest szczególnie istotna z dwóch powodów: po pierwsze – pozwala na identyfikację problemów kompetencyjnych i ocenę postaw pracowników wobec bezpieczeństwa, po drugie – pozwala dostosować program szkolenia do specyfiki organizacji, w której realizowane są szkolenia. Warto jeszcze raz podkreślić, iż w proces ten powinno być zaangażowanych wiele osób. W kontekście budowania kultury bezpieczeństwa istotne jest, aby w proces kształtowania prawidłowych postaw wobec bezpieczeństwa w centrum zainteresowania postawić samego zainteresowanego, co w praktyce sprowadza się do zaangażowania szeregowych pracowników również w proces identyfikacji potrzeb. Jak pokazują badania często pracodawcy nie uwzględniają tego elementu.Obok rozmowy z pracownikami istotne jest również uwzględnienie specyfiki zakładu – co oznacza zapoznanie się z zagrożeniami, jak również szczegółowa analiza dokumentów – w tym między innymi – karty oceny ryzyka zawodowego, instrukcje stanowiskowe, analiza wypadków, które miały miejsce oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, o ile takowe są rejestrowane. Tylko tak prowadzona identyfikacja potrzeb szkoleniowych umożliwia dobre zaprojektowanie, adekwatny dobór metod i realizację szkolenia w zakresie bhp we właściwy sposób.[...]
 • Pozycja
  Kompetencje kadry akademickiej i minima kadrowe w planowaniu obsady zajęć dydaktycznych
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Szwarc, Eryk; Bocewicz, Grzegorz
  [...] głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie modelu deklaratywnego umożliwiającego formułowanie problemów obsady zajęć dydaktycznych zaliczanych do drugiej z wyżej przedstawionych grup. Z kolei, celem załączonego eksperymentu komputerowego jest ilustracja możliwości implementacji zaproponowanego modelu w pakiecie oprogramowania użytkowego zorientowanego na wykorzystanie w komercyjnie dostępnych pakietach zarządzania uczelnią wyższą.[...]
 • Pozycja
  Doskonalenie zarządzania pracownikami wiedzy poprzez podniesienie jakości relacji interpersonalnych w organizacji
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Romanowicz, Anna; Makulska-Gertruda, Elżbieta
  Aktywne doskonalenie organizacji to aktualizacja strategii, planów, celów działania przy wykorzystaniu pomiarów efektywności systemu oraz jego elementów, określanie struktury ilościowo-jakościowej wskaźników skuteczności i efektywności pozwalających na analizę przyjętego podejścia. Istotą utrzymania właściwych wskaźników jest wykorzystywanie dostępnych metod, wszystkich elementów systemu do ciągłego doskonalenia zarządzania pracownikami w celu budowy przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy.W systemach organizacyjnych ludzie stają się najważniejszym czynnikiem, a organizacje konsekwentnie muszą być nastawione na twórcze nauczanie promujące tworzenie wiedzy i dzielenie się nią2. Przekształcenia pracowników – w pracowników wiedzy, poprzez wydobywanie z nich określonego potencjału, ułatwione jest w organizacjach o znacznie rozbudowanych wewnętrznie relacjach interpersonalnych. Zachodzi tu sieć zależności pomiędzy kluczowymi pojęciami takimi jak kapitał społeczny, relacje między ludzkie i komunikacja w tworzeniu relacji.Jednym z sposobów aktywizowania działań organizacji na rzecz kreowania wiedzy jest identyfikowanie zachowań w zakresie budowania komunikacji interpersonalnej.[...]
 • Pozycja
  Personal development in the organization
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Novak, Valentyna; Ilienko, Oksana; Lytvynenko, Larysa
  Most people almost entire adult life spends in organizations. Beginning in kindergarten and throughout their working lives, people, consciously or unconsciously, voluntarily or forcibly, with interest or apathy are fully included in the life of the organization, living by its laws, interact with other members of the organization, giving something to the organization, but also getting something in exchange [1].Entering the interaction with the organization, a person is interested in the various aspects of this interaction, that affect what he/she needs to sacrifice for the general organizational interests, what, when and in what extent he/she should do within the organization, conditions in which he/she should operate in the internal environment, with whom and how long interact, what to give the organization and others. On this and a number of other factors the satisfaction of human interaction with the organization, its relationship to the organization and contribute to the organization depend on. Setting boundaries between these parties of human interaction and interaction of organizations is one of the most important tasks of management, as it provides the basis for effective management in the organization.[...]
 • Pozycja
  Rola kultury coachingowej w organizacji
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Łukasik, Katarzyna
  [...] W poniższym artykule zostanie poddana analizie i ocenie jedna z wybranych form szkolenia pracowników, tj. coachingu. Ocena ta zostanie dokonana w kontekście możliwości rozwoju, jaką daje wdrożenie kultury coachingowej do organizacji z perspektywy jej pracowników, jak i jej samej w całości. Ponadto zostanie dokonana konfrontacja kultury organizacyjnej z coachingową. Do badań posłuży analiza teoretyczna literatury przedmiotu oraz zostaną wykorzystane aktualne raporty nt. korzystania z coachingu w zagranicznych i polskich firmach.[...]
 • Pozycja
  Supply chain entities' awareness of correct food labeling as an element contributing to the safety of the packaged product
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Kabaja, Bartłomiej; Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata
  The vast majority of foods offered to consumers is marketed in packaged form. The development of food production technology as well as retail sales demands drive continuous improvement in packaging. The main areas of improvement are: ensuring product safety, providing relevant information, streamlining the distribution process and facilitating end-use. The obligation to meet consumer requirements and expectations in those areas falls on food producers; however, all other entities forming the food supply chain should take part, and some responsibility, in the process of adapting the packaging to consumer needs. In view of numerous irregularities regarding a low level of consumer satisfaction with food product packaging presented in literature, the aim of the study was to assess the awareness of supply chain entities in terms of validity of correct food labeling on a selected group of foodstuffs.[...]