Dysertacje (WEEIiA)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 7 z 7
 • Pozycja
  Modelowanie i analiza sygnału elektrokardiograficznego z zastosowaniem układów i przekształceń nieliniowych
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2002) Strumiłło, Paweł; Materka, Andrzej
  Zagadnienia referowane w rozprawie dotyczą zastosowań układów i przekształceń nieliniowych, takich jak nieliniowe układy dynamiczne, jednokierunkowe sieci neuronowe i kaskadowe filtry medianowe, do modelowania i analizy sygnału elektrokardiograficznego (EKG). Celem pracy jest wykazanie, że metody przetwarzania nieliniowego i modele nieliniowe istotnie wzbogacają medyczną informację diagnostyczną o tym najczęściej rejestrowanym sygnale elektrofizjologicznym. Pokazano, że koncepcje nieliniowego przetwarzania sygnałów oferują nową jakość, a nawet prostotę analizy niedostępną dla klasycznych układów liniowych. Interpretację elektrokardiogramu jako wyniku rejestracji aktywności nieliniowego układu dynamicznego wykorzystano do opracowania metody detekcji oraz ilościowej oceny zaburzeń repolaryzacji komór serca (tzw. altemansu załamka T). Wykazano, że metoda przecięć Poincare, oparta na teorii nieliniowych układów dynamicznych, wymaga znacznie mniejszych nakładów obliczeniowych niż tradycyjnie stosowana analiza widmowa Fouriera. Zaproponowano nowy sposób reprezentacji altemansu załamka T przez utworzenie dwuwymiarowej, czasowo-przestrzennej reprezentacji zmienności tego załamka (dla odprowadzeń przedsercowych Vl÷V6). Znaczną część pracy poświęcono układom analizy sygnału EKG wywodzącym się z koncepcji sztucznych sieci neuronowych (SSN). Zaproponowano skuteczną metodę budowania „uniwersalnych aproksymatorów neuronowych", która nie wymaga stosowania kosztownych obliczeń iteracyjnych. SSN zastosowano do wspomagania analizy zaburzeń rytmu spowodowanego migotaniem przedsionków serca ( ekstrapolacja odcinków sygnału EKG po uprzednim usunięciu zespołów QRS) oraz zbudowania modelu aproksymacyjnego sygnału wykorzystującego ideę adaptacyjnego dopasowania funkcji bazowych. Ostania część pracy dotyczy nieliniowej dekompozycji wielorozdzielczej sygnału EKG polegającej na kaskadowej filtracji medianowej (tzw. sita filtrów medianowych). W wyniku zastosowania tego dwuwymiarowego zobrazowania sygnału osiągnięto dużą dokładność detekcji chwil zakończenia załamka T, pokazano też nowe możliwości tej transformacji, użyteczne w wykrywaniu innych charakterystycznych cech sygnału EKG oraz ważnych arytmii serca.
 • Pozycja
  Nowoczesne metody segmentacji obrazów w wybranych przemysłowych i medycznych systemach wizyjnych
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012) Fabijańska, Anna; Piętka, Ewa; Sankowski, Dominik
  W rozprawie przedstawiono podsumowanie dotychczasowych prac autorki dotyczących problemu segmentacji obrazów cyfrowych. Omówione zagadnienia dotyczą zarówno opracowania nowoczesnych algorytmów dedykowanych rozważanemu problemowi, jak również ich zastosowania i weryfikacji w rzeczywistych aplikacjach systemów wizyjnych z dziedziny przemysłu oraz medycyny. W szczególności, zagadnienia referowane w rozprawie dotyczą czterech zasadniczych problemów, którymi są: wykorzystanie teorii grafów w segmentacji obrazów, wykorzystanie teorii błądzenia przypadkowego w segmentacji obrazów, zastosowanie technik subpikselowych do poprawy odwzorowania kształtu obiektów w procesie segmentacji oraz wykorzystanie procesu dyfuzji do sterowania przebiegiem segmentacji obrazów. W pierwszej kolejności skupiono się na najnowszych technikach grafowych stosowanych w segmentacji obrazów. Przedstawiono ich charakterystykę, przeanalizowano słabe strony oraz zaproponowano dwa autorskie rozwiązania, pozwalające na eliminację wskazanych wad. Następnie rozważano algorytm random wa/ker oparty na teorii błądzenia przypadkowego. Zaproponowano sposób połączenia tej metody z prowadzonym w trzech wymiarach rozrostem obszaru, w taki sposób, aby skutecznie dokonywać segmentacji danych wolumetrycznych i jednocześnie unikać wycieków spowodowanych nieciągłością krawędzi poddawanych segmentacji obiektów. Znaczącą część rozprawy poświęcono również problemowi zastosowania subpikselowych metod przetwarzania i analizy obrazów w procesie segmentacji. Dokonano obszernego przeglądu istniejących metod z tej grupy oraz przeanalizowano ich przydatność w procesie segmentacji obrazów. Zaproponowano autorskie rozwiązanie dedykowane segmentacji obrazów z subpikselową precyzją. Ostatecznie rozważono możliwość połączenia anizotropowej filtracji obrazów opartej na procesie dyfuzji z segmentacją poprzez rozrost obszaru. W konsekwencji, opracowano uniwersalny algorytm, który pozwala na poprawną segmentację struktur o włosowatym kształcie. Wszystkie zaprezentowane w rozprawie algorytmy segmentacji obrazów zaimplementowano, a ich poprawność zweryfikowano poprzez zastosowanie w rzeczywistych systemach pomiarowych, reprezentujących trzy zasadniczo różne dziedziny, tj.: metalurgię, włókiennictwo oraz medycynę. Należy również podkreślić, że rozprawa jest pierwszym tak obszernym opracowaniem, poświęconym innym niż tradycyjne metodom segmentacji obrazów cyfrowych.
 • Pozycja
  Inverse heat transfer problems in electronics
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012) Janicki, Marcin; Napieralski, Andrzej; De Mey, Gilbert
  Niniejsza rozprawa omawia wybrane zagadnienia dotyczące modelowania termicznego systemów elektronicznych. Po krótkim wstępie, autor przedstawia w pierwszym rozdziale model matematyczny opisujący procesy wymiany ciepła zachodzące w ciałach stałych formułując jednocześnie równanie różniczkowe cząstkowe przewodnictwa cieplnego opisujące pole temperatury. Kolejno autor dokonuje krótkiego przeglądu dostępnych metod numerycznych i analitycznych rozwiązywania tego równania. Szczególną, uwagę autor poświęca analitycznej metodzie wykorzystującej funkcje Greena podając rozwiązanie równania dla trójwymiarowej, niejednorodnej struktury warstwowej. Rozwiązanie to stanowi oryginalny, własny wkład autora. Oddzielny podrozdział pracy poświęcony jest tzw. kompaktowym modelom termicznym systemów elektronicznych. Oprócz standardowej metodologii tworzenia niezależnych od warunków brzegowych modeli termicznych, omówiono w nim zaproponowaną przez autora technikę tworzenia kompaktowych modeli termicznych opartą na metodzie identyfikacji systemu poprzez rozplot jego odpowiedzi termicznej na wymuszenie skokiem jednostkowym. Zaproponowana metoda pozwala na otrzymanie kompaktowych modeli termicznych w postaci drabinek RC o niewielkiej liczbie elementów. Kolejne trzy rozdziały monografii poświęcone są odwrotnym problemom cieplnym. Pierwszy z nich przedstawia zwięzłą charakterystykę tego typu problemów oraz omawia stosowane obecnie metody ich rozwiązywania. Następny rozdział zawiera krótki przegląd metod estymacji parametrów modeli. W szczególności autor zajmuje się problemem szacowania lokalnej wartości współczynnika wymiany ciepła w zależności od temperatury powierzchni. Autor wykorzystuje do tego celu bezgradientowy algorytm do rozwiązywania problemów odwrotnych sprzężony z symulatorem termicznych. Ostatni rozdział prezentuje różnego rodzaju algorytmy odwrotne służące do estymacji funkcji. W szczególności autor zajmuje się szacowaniem w czasie rzeczywistym mocy rozpraszanej w źródłach ciepła na podstawie pomiarów z odległych czujników temperatury. Autor omawia problematykę optymalnego, dla danej konfiguracji źródeł ciepła, wyboru położenia czujników. Na zakończenie przedstawia własną zmodyfikowana wersje sekwencyjnego algorytmu współczynników wrażliwości zaimplementowanego w postaci filtru cyfrowego, który to zostłl wykorzystany do szacowania mocy w rzeczywistym układzie scalonym.
 • Pozycja
  Study of degradation processes in engineering materials using X-ray (micro)tomography and dedicated volumetric image processing and analysis.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011) Babout, Laurent
  This dissertation presents new experimental and computing methodologies to study different degradation processes in engineering materials. This has been done thanks to the unique use of X-ray tomography and the development of new image processing and analysis strategies.
 • Pozycja
  Projektowanie analogowych układów scalonych CMOS o strukturze sieci neuronowej do przetwarzania obrazów i sygnałów.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012) Kowalski, Jacek
  W monografii przedstawiono wyniki prac autora dotyczące projektowania i testowania prototypowych, analogowych układów scalonych CMOS, odpowiednich do neuronowego przetwarzania obrazów i sygnałów, na przykładzie trzech zaprojektowanych i przetestowanych układów scalonych. Układy zostały wykonane przez konsorcjum Europractice w różnych technologiach CMOS, tj. 2,4 μm, 0,8 μm oraz 0,35 μm. W zaprojektowanych układach oprócz właściwej sieci neuronowej implementowano specjalne struktury testowe, które umożliwiły wykonanie pomiarów podstawowych bloków funkcjonalnych sieci. Pozwoliło to na porównanie wyników symulacji z pomiarami oraz na uzyskanie informacji wykorzystanych do budowy stanowiska do testowania poprawności działania wykonanych układów scalonych. Dla każdego układu zaprojektowano specjalne stanowisko pomiarowe, które umożliwiło weryfikację doświadczalną działania danej sieci neuronowej.
 • Pozycja
  Komputerowa analiza obrazów z endoskopu bezprzewodowego dla diagnostyki medycznej.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012) Szczypiński, Piotr M.
  Jednym z badań medycznych stosowanych w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego jest bezprzewodowa endoskopia kapsułkowa. Wynikiem badania jest film, którego interpretacja przeprowadzana przez lekarza wymaga dużego skupienia uwagi, jest długotrwała i męcząca. Wyniki interpretacji nie są powtarzalne – zależą od wiedzy i doświadczenia konkretnego lekarza. Przedmiotem niniejszej monografii są opracowane przez autora metody numeryczne, których celem jest analiza obrazów cyfrowych z endoskopu bezprzewodowego zwiększające powtarzalność, wiarygodność oraz obiektywizm diagnozy medycznej.
 • Pozycja
  Analiza właściwości przekładników napięciowych wysokiego napięcia w nietypowych warunkach eksploatacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem oscylacji ferrorezonansowych.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013) Jałmużny, Wiesław
  W pracy przedstawiono istotne problemy z punktu widzenia aktualnych tendencji dotyczących wyposażania stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia i rozdzielnic średniego napięcia w indukcyjne przekładniki napięciowe. Tematyka ta jest związana z ich pracą w nietypowych warunkach eksploatacyjnych. Szczególne znaczenie przypisano oscylacjom ferrorezonansowym wzbudzanym przy czynnym udziale przekładników napięciowych lub na przekładniki oddziałującym. Opisano przyjętą metodykę badania właściwości przekładników napięciowych pracujących w nietypowych warunkach, opartą na wykorzystaniu modeli fizycznych w postaci niskonapięciowych modeli równoważnych. Scharakteryzowano zastosowane w pracy modele matematyczne, wykorzystane do zastosowania metod obliczeniowych i symulacyjnych. Opracowane modele wykorzystano do badania przekładników napięciowych jednostopniowych i kaskadowych. Poddano analizie właściwości metrologiczne przekładników pracujących przy obciążeniu innym niż przewidzianym przez normy (obciążonych rezystancyjnie), przy uwzględnieniu rezystancji przewodów łączących w obwodzie wtórnym, w stanie przepięcia ustalonego i w stanach przejściowych. Zaproponowano wprowadzenie błędu całkowitego do określania granicznych wartości błędu napięciowego i kątowego w warunkach uniemożliwiających wykorzystywanie do tego celu komparatorów. Zbadano i przedyskutowano przypadki przekładników napięciowych pracujących w sieciach elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia podczas oscylacji ferrorezonansowych. Zdefiniowano dwa kryteria wzbudzenia drgań nieliniowych. Pierwsze, oparte na analizie układu podatnego na tego rodzaju oscylacje (przy założeniu w pierwszym kroku pracy obwodu magnetycznego przekładnika na liniowej części charakterystyki magnesowania) oraz drugie – wykorzystujące tzw. metodę energetyczną. Wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych, wykonanych dla niskonapięciowych modeli równoważnych, pozwalają na ustalenie potencjalnej możliwości występowania swobodnych lub wymuszonych oscylacji ferrorezonansowych. Przeanalizowano narażenia elektryczne i cieplne spowodowane nietypowymi warunkami pracy przekładników napięciowych. Zaprezentowano symulacyjną metodę wyznaczania maksymalnych miejscowych przyrostów temperatury opartą na zastępczym schemacie cieplnym. Omówiono środki ochrony przed nietypowymi warunkami eksploatacyjnymi.