Metody oczyszczana gleb zanieczyszczonych rtęcią

Brak miniatury

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W pracy przedstawiono problem zanieczyszczenia środowiska rtęcią, ze szczególnym uwzględnieniem form występowania tego pierwiastka w glebie oraz jego dopuszczalnych stężeń w glebach Polski. Praca stanowi zbiór metod oczyszczania gleb zanieczyszczonych rtęcią. Szczegółowo omówione zostały metody fizyczne, tj. usunięcie zanieczyszczonej gleby, izolacja oraz elektroremediacja oraz metody chemiczne, takie jak mycie gleby, przemywanie i immobilizacja zanieczyszczeń in situ. Praca obejmuje również przegląd metod biologicznych stosowanych do oczyszczania gleb zanieczyszczonych rtęcią (fitoremediacja).
This work introduces the problem of pollution of the environment by mercury. The forms of mercury as well as the permissible level of mercury concentration is soils of Poland are described. The paper presents the methods of cleaning soil polluted by mercury, such as physical methods (removing polluted soils, isolation and electroremediation) and chemical ones (soil washing and in situ immobilization of pollutants). The work also contains the description of biological methods, which can be used for mercury soil cleaning (phytoremediation).

Opis

Słowa kluczowe

rtęć, zanieszyszczenie środowiska rtęcią, zanieszyszczone gleby, oczyszczanie gleb zanieczyszczonych rtęcią, metody fizyczne, metody biologiczne

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2010 z.74 s.121-136 streszcz.