Dielectric relaxation modes in antiferroelectric liquid crystal mixture

Brak miniatury

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Mixture of liquid crystals, with induced antiferroelectric phase has been studied by means of dielectric spectroscopy. The dielectric measurements were carried out in a cell with gold electrodes at planar orientation. The characteristic of dielectric relaxation modes in all phases existing in the mixture are presented. The results are compared with the results obtained for the same mixture in the cell with ITO electrodes.
Spektroskopia dielektryczna została użyta do badań ciekłokrystalicznej mieszaniny z indukowaną fazą antyferroelektryczną (związki ciekłokrystaliczne, z których sporządzono mieszaninę nie posiadają samodzielnie fazy antyferroelektrycznej). W pracy przedstawiono dielektryczne charakterystyki poszczególnych faz oraz interpretację zarejestrowanych procesów relaksacyjnych otrzymanych w komórce o złotych elektrodach. Otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi wcześniej w komórce z elektrodami ITO. Zdecydowane różnice w widmie dielektrycznym zaobserwowano w subfazie SmC*xco oznacza, że interpretacja tej subfazy jest jeszcze sprawą otwartą.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2007 Vol.28 s.103-111 streszcz.