Badania i analiza przepuszczalności udarowej tkanin

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W pracy analizowano cechę płaskich wyrobów włókienniczych - tkanin, jaką jest ich przepuszczalność udarowa powietrza. Badania tej cechy dokonano na specjalnie wykonanym stanowisku pomiarowym. Za pomocą przemieszczającego się w cylindrze tłoka wymusza się udarowy przepływ powietrza przez próbkę tkaniny. Jednocześnie rejestruje się spadek ciśnienia na próbce, strzałkę ugięcia wyrobu, przemieszczenie tłoka i prąd elektromagnesu powodujący ruch tłoka. Opracowana została miara liczbowa udarowej przepuszczalności powietrza płaskich wyrobów włókienniczych w postaci zmodernizowanego wskaźnika IP ( ang. impact permeability) pozwalająca na szeregowanie wyrobów włókienniczych pod względem ich właściwości przepływowych. W pracy dokonano również oceny niedokładności wyznaczenia wskaźnika IP.
In the dissertation a future of flat textile products calls impact air-permeability in the dissertation was studied. A measuring stand of special construction necessary to obtain impact air-permeability has been constructed. The measuring stand serves for determination of the following time dependencies: air pressure drop, linear displacements of the piston, whose rapid movement downwards in the cylinder causes a transient airflow through a porous membrane, deflection of the fabric and electromagnet current. A measure of impact air-permeability, in the form of an index for arranging fabrics with respect to their flow properties has been proposed. The index results from the fabric behaviour differences that occurred during fixed and transient airflows. An inaccuracy of determination of impact air-permeability index was taken into consideration.

Opis

Opracowanie jest streszczeniem rozprawy doktorskiej autorki. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Gniotek.

Słowa kluczowe

tkanina, przepuszczalność udarowa, wskaźnik IP, właściwości przepływowe tkanin, przepuszczalność powietrza, fabric, impact permeability, IP indicator, flow properties of fabrics, air permeability

Cytowanie

Tokarska M., Badania i analiza przepuszczalności udarowej tkanin. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 63, No. 995, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 77-94, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2007.63.77-94