Skład polifenolowy owoców jeżyny Rubus Fruticosus

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polish Society of Food Technologists. Scientific Publisher.
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ

Abstrakt

Celem pracy było określenie składu polifenolowego owoców sześciu odmian jeżyny uprawnej, w tym rozpowszechnionych w użytkowaniu: ‘Orkan’ i ‘Gaj’ oraz czterech nowych: ‘Ruczaj’, ‘Polar’, ‘Brzezina’, ‘Leśniczanka’ oraz wyznaczenie zmienności zawartych w nich głównych grup polifenoli. Materiałem do badań były owoce jeżyny wymienionych odmian, które pozyskano z Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej. W owocach oznaczono zawartość podstawowych grup polifenoli: antocyjanów, elagotanin i flawan-3-oli z zastosowaniem metody HPLC. W jeżynach stwierdzono zawartość: antocyjanów – 210 ÷ 465 mg/100 g ś.m., elagotanin – 53 ÷ 320 mg/100 g ś.m. i flawan-3-oli – 121 ÷ 282 mg/100 g ś.m., a suma polifenoli wynosiła 556 ÷ 898 mg/100 g ś.m. Istotnie większą zawartością antocyjanów cechowały się owoce odmiany ‘Ruczaj’ (465 mg/100 g ś.m.), a istotnie mniejszą jeżyny ‘Polar’ (210 mg/100 g ś.m.), jednak ta odmiana charakteryzowała się istotnie większą zawartością elagotanin (319 mg/100 g ś.m.). Głównym antocyjanem owoców wszystkich odmian był cyjanidynyno-3-O-glikozyd (79 ÷ 91 % sumy antocyjanów). Suma zawartości i wzajemne udziały elagotanin: lambertianiny C i sanguiny H-6 w owocach jeżyny były istotnie zróżnicowane w zależności od odmiany i mogą być rozważane jako kryterium podobieństwa. Duża zawartość sumy polifenoli w jeżynach odmian ‘Ruczaj’, ‘Polar’ i ‘Gaj’ może być dodatkowym czynnikiem wpływającym na upowszechnianie tych odmian w uprawie.
The objective of the study was to determine the polyphenolic composition of six blackberry cultivars, including the prevalently used Orkan and Gaj, and of four novel cultivars: Ruczaj, Polar, Brzezina, and Leśniczanka, as well as to determine the variability of main groups of polyphenols contained therein. Fruits of the above named cultivars constituted the research material; they were acquired from a Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytut Ogrodnictwa in Brzezna (Experimental Station for Fruit Growing, Institute of Horticulture in Brzezna, Poland). In the fruits, the basic groups of polyphenols were determined using a HPLC method: anthocyanins, ellagitannins, and flavan-3-ols. It was found that the contents of those polyphenols in blackberries were as follows: anthocyanins between 210 and 465 mg/100 g FW, ellagitannins between 53 and 320 mg/100 g FW, and flavan-3-ols between 121 - 282 mg/100 g FW; the total polyphenols were between 556 and 898 mg/100 g FW. The fruits of the Ruczaj cultivar were characterized by a significantly higher amount of anthocyanins (465 mg/100 g FW) and the Polar blackberries by a significantly lower amount of anthocyanins (210 mg/100 g FW.); however, the latter cultivar was characterized by a significantly higher amount of ellagitannins (319 mg/100 g FW). In the fruits of all the cultivars, cyanidin-3-O-glucoside was the main anthocyanin (79 - 91 % of total anthocyanins). In the blackberry fruits, the total contents of two ellagitannins: lambertianin C and sanguiin H-6, and their reciprocal percent contents were significantly different depending on the type of cultivar; thus, they could be considered to be a criterion for similarity. A high content of total polyphenols in the Ruczaj, Polar, and Gaj cultivars could be a further factor when popularizing the cultivation of those cultivars.

Opis

Słowa kluczowe

jeżyny, zmienność odmianowa, elagotaniny, antocyjany, flawan-3-ole, blackberries, cultivar variability, ellagitannins, anthocyanins, flavan-3-ols

Cytowanie

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, R. 21, nr 5 (96), pages 183 – 194