Wzrost i przeżywalność bakterii probiotycznych w obecności heterocyklicznych amin aromatycznych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology. Press
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Heterocyclic aromatic amines (HCAs) ingested with heat-processed meat can contribute to colon cancer development. Those compounds interact with human intestinal microbiota. Under the research study, the effect was analyzed of IQ, MeIQx, or PhIP amines (each of them at 5 and 25 μg/ml concentration rates) on the growth (24 h cultivation in MRS broth) and survival (incubation for max. 120 h in a phosphate buffer) of four probiotic strains of Lactobacillus. It was found that no concentration level of the HCAs analyzed impacted the growth of bacteria. A higher concentration level of IQ (25 μg/ml) decreased the survival of Lb. casei 0900 after a 24 h period of incubation. MeIQx and PhIP also decreased the survival of Lb. paracasei 0919 after a 24 h period of incubation. Totally, the count of living cells decreased from 109 cfu/ml to 108 cfu/ml. Three strains were absolutely resistant to PhIP during a 120 h period of incubation. The results obtained prove that the probiotic bacteria studied maintain their high viability in the presence of the amines tested and, probably, they can bind together with them in human colon and, then, the aggregated particles are removed from the human body.
Heterocykliczne aminy aromatyczne (HCA) spożywane wraz z termicznie przetworzonym mięsem mogą przyczyniać się do rozwoju raka jelita grubego. W pracy badano wpływ amin IQ, MeIQx oraz PhIP (każda w stężeniu 5 i 25 μg/ml) na wzrost (24-godzinna hodowla w pożywce MRS) i przeżywalność (do 120 h inkubacji w buforze fosforanowym) czterech szczepów probiotycznych z rodzaju Lactobacillus. Zaobserwowano, że żadne z badanych stężeń HCA nie wpływało na wzrost bakterii. Wyższe stężenie IQ (25 μg/ml) obniżało żywotność szczepu Lb. casei 0900 od 24 h inkubacji. Aminy MeIQx i PhIP obniżały żywotność Lb. paracasei 0919 również od 24 h inkubacji. Generalnie liczba żywych komórek obniżyła się z 109 jtk/ml do 108 jtk/ml. Trzy szczepy były całkowicie oporne na obecność PhIP podczas 120 h inkubacji. Uzyskane rezultaty wskazują, że badane szczepy probiotyczne zachowują wysoką żywotność w obecności testowanych amin i prawdopodobnie mogą wiązać się z nimi w jelicie grubym, po czym te zagregowane cząstki usuwane są z organizmu.

Opis

Słowa kluczowe

probiotics, Lactobacillus, heterocyclic aromatic amines, probiotyki, heterocykliczne aminy aromatyczne

Cytowanie

Żywność.Nauka.Technologia.Jakość, R. 21, nr 3 (94), str. 56-64