Stabilność termiczna i palność elastomerów oraz materiałów elastomerowych.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

W pracy przedstawiono nieopisane dotąd w literaturze przedmiotu, wyniki systematycznych badań wpływu budowy chemicznej makrocząsteczek elastomerów, budowy ich sieci przestrzennej oraz składu kompozycji elastomerowych na właściwości termiczne, palność oraz zagrożenie pożarowe wytworzonych z nich kompozytów i nanokompozytów. Wyniki uzyskanych badań pozwoliły na ustalenie wyraźnej zależności pomiędzy stabilnością termiczną uzyskanych materiałów elastomerowych a ich palnością.
The work present the results of the systematic studies, not described yet in the subject literature, concerning the effects of chemical structure of elastomers, their spatial network structure and composition of elastomeric blends on the thermal properties, flammability and fi re hazard of the composites and nanocomposites made of them. The results of the studies allowed to establish a clear relationship between the thermal stability of the elastomeric materials obtained and their flammability.

Opis

Słowa kluczowe

Stabilność termiczna, Elastomery, Materiały elastomerowe, Thermal stability, Elastomers, Elastomers materials

Cytowanie