Dielectric properties of ferroelectric liquid crystalline material with chiral nematic phase.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

The ferroelectric liquid crystal with nematic N* phase has been investigated using broadband low frequency dielectric spectroscopy. The dielectric relaxation modes related to a ferroelectric Goldstone mode were detected only in a narrow temperature range. Well defined relaxation process was detected in the SmB* phase at about 90 Hz.
Dielektryczne badania ferroelektycznego związku ciekłokrystalicznego 1H3R z nematyczną fazą chiralną przeprowadzono w obszarze niskich częstości. Procesy relaksacyjne zarejestrowano jedynie w fazie ferroelektrycznej (mode Goldstona) oraz w fazie SmB* w obszarze częstości 60÷90 Hz. Przedstawiono charakterystyki zarejestrowanych procesów relaksacyjnych.

Opis

Institute of Physics, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. Lodz University of Technology
Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechnika Łódzka
Centre of Mathematics and Physics, Lodz University of Technology
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, Politechnika Łódzka

Słowa kluczowe

dielectric relaxations, ferroelectrics, Goldstone mode, relaksacja dielektryczna, ciekły kryształ, chiralna faza nematyczna, ferroelektryki

Cytowanie

Scientific Bulletin. Physics, 2015 Vol.36 str. 77-86