Mechatronika. T. 2, Algorytmy, sterowanie i robotyka, metody komputerowe, systemy tekstroniczne, mechatronika pojazdowa, sterowniki i napedy, informatyczne systemy zarządzania

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit

Abstrakt

(...) Tak obszerne opracowanie, dostępne po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym jest skierowane głównie do inżynierów pracujących w zakresie projektowania, sterowania i wytwarzania urządzeń i systemów mechatronicznych, studentów kierunków technicznych; szczególnie do studentów kierunków mechatroniki, elektrotechniki, informatyki, automatyki i robotyki, mechaniki. Autorzy wyrażają przekonanie, iż wiedza zawarta w niniejszej monografii stanowić będzie podstawę do podjęcia wielu tematów badawczych. Przedstawiając niniejszą pozycję (Tom 2) wyrażamy nadzieję, iż będzie ona pomocna również w realizacji założeń w zakresie wymagań dotyczących procesu kształcenia na kierunkach technicznych, w tym w szczególności na kierunku Mechatronika. Tom drugi książki MECHATRONIKA (19 rozdziałów) zawiera szerokie spektru wiedzy z niezwykle dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy jaką stała się mechatronika. Uwzględniono'" w niej takie podstawowe zagadnienia jak: podstawy robotyki, zagadnienia dynamiki układów elektromechanicznych, zagadnienia syntezy układów sterowania, programowanie mikrokontrolerów oraz sterowniki programowalne. Oddzielną grupę, której poświęcono wiele miejsca w niniejszym tomie stanowią zagadnienia dotyczące układów mechatroniki samochodowej i ich projektowania oraz układów elektronicznych w pojazdach samochodowych. Projektowanie samochodowych układów mechatronicznych wymaga od inżyniera wiedzy nie tylko z zakresu elektroniki i mechaniki. Powinien on również dysponować wiedzą z teorii regulacji i sterownia oraz powinien umieć określić algorytm funkcjonowania projektowanego układu z uwzględnieniem specyfiki działania zastosowanych w tym układzie mikrokontrolerów. Podjęto rówrnez tematykę systemów optoelektronicznych stosowanych szeroko w urządzeniach mechatronicznych, metod i narzędzi tworzenia dokumentacji technicznej jako nieodzownego elementu projektowania wytwarzania systemów mechatronicznych. Należy podkreślić, iż praktycznie wszystkie prace projektowe są nierozerwalnie związane z wykorzystaniem zintegrowanych systemów Komputerowo Wspomaganego Projektowania (CAD - Computer Aided Design).(...)

Opis

Monografia przygotowana w ramach projektu " Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolność i do zatrudniania , także osób niepełnosprawnych" , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Priorytet IV , poddziałanie 4 .1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" .

Słowa kluczowe

mechatronika - podręczniki akademickie, samochodowe układy mechatroniczne, systemy optoelektroniczne, programowanie mikrokontrolerów, sterowanie cyfrowe, tekstronika, mechatronics - academic textbooks, automotive mechatronic systems, optoelectronic systems, programming microcontrollers, digital control, textronics

Cytowanie

Wiak S. (red.), Mechatronika. T. 2, Algorytmy, sterowanie i robotyka, metody komputerowe, systemy tekstroniczne, mechatronika pojazdowa, sterowniki i napedy, informatyczne systemy zarządzania., Akademica Oficyna Wydawnicza Exit, Łódź 2010, ISBN 978-83-60434-85-7.