The effect of the dipole moment on hole conductivity of polycrystalline films of two anthracene derivatives

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Hole mobility in the polycrystalline layers of anthrone and anthraquinone differs in one order of magnitude in spite of nearly the same crystalline structure. The origin of this difference was determined with use of the quantum-mechanical calculations carried out at the density functional theory level using the B3lYP functional in conjunction with the 6-311++G(d,p) basis set. Based on theses calculations, we suppose that these difference can result from the presence of the dipol moment in the anthrone molecules.
Ruchliwości dziur w polikrystalicznych warstwach antronu i antrachinonu różnią się prawie o jeden rząd wielkości, pomimo niemal tej samej struktury krystalicznej. Źródło tej różnicy próbowano określić przy użyciu obliczeń kwantowo-mechanicznych przeprowadzonych na poziomie teorii funkcjonału gęstości (DFT) z wykorzystaniem funkcjonału B3LYP, stosując funkcje bazy 6-311++G(d,p). Na podstawie tych obliczeń przypuszczamy, że ta różnica jest wynikiem obecności momentu dipolowego w cząsteczkach antronu.

Opis

Słowa kluczowe

charge carrier mobility, reorganization energy, transfer integral, anthrone, anthraquinone, TD-DFT, hole drift mobility, carrier transport, dipole moment, polycrystalline films, moment dipolowy, teoria funkcjonału gęstości, mobilność nośnika ładunku

Cytowanie

Kania S., Kościelniak-Mucha B., Kuliński J., Słoma P., Wojciechowski K., The effect of the dipole moment on hole conductivity of polycrystalline films of two anthracene derivatives. W: Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1219, Vol. 38, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, s. 27-36, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2017.38.27-36.