What is the symmetry of castor oil between metal electrodes?

Brak miniatury

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Presented experimental data show that castor oil between metal flat electrodes can not be satisfactorily described as an isotropic liquid of ∞ ∞ symmetry, even in the absence of an electric field between the electrodes. Correct description of optical properties requires the assumption of 2 ∞ symmetry and consideration of circular birefringence, linear birefringence and dichroism occurring at the same time. Disappearance of linear birefringence and dichroism in castor oil has been observed several days after filling cuvette witch metal electrodes, which suggests the usefulness of such measurements to study the aging processes. The results presented are also important for correct interpretation of future measurements of electro-optic and electrogyration effects in liquids.
Przedstawiono wyniki pomiarów wskazujące, że olej rycynowy umieszczony pomiędzy metalowymi płaskimi elektrodami nie może być zadowalająco opisany jako ciecz izotropowa o symetrii ∞ ∞ nawet przy braku pola elektrycznego pomiędzy elektrodami. Poprawny opis właściwości optycznych wymaga założenia symetrii 2 ∞ oraz uwzględnienia jednocześnie dwójłomności kołowej, dwójłomności liniowej i dichroizmu. Zaobserwowano zanikanie dwójłomności liniowej i dichroizmu w oleju rycynowym po kilkunastu dniach od napełnienia kuwety z metalowymi elektrodami, co wskazuje na przydatność pomiarów tych wielkości do badań procesów starzenia. Przedstawione rezultaty mają także znaczenie dla poprawnej interpretacji przyszłych pomiarów efektów elektro-optycznych i elektrożyracji w cieczach.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Scientific Bulletin. Physics, 2012 Vol.33 s.39-53 streszcz.