Current dependence of resistances and capacitances in a vertical-cavity surface-emitting laser

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Based on the model of impedance and modulation time constants for vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSELs) we study the resistances and capacitances of an equivalent circuit as a function of the current flowing through the VCSEL. We observe reduction of some components of the resistance and the capacitance, as well as the modulation time constants for increasing current.
W oparciu o model impedancji i stałych czasowych modulacji dla laserów o emisji powierzchniowej z pionową wnęką rezonansową (VCSEL) badamy opory i pojemności równoważnego obwodu w funkcji prądu przepływającego przez laser. Obserwujemy, że wraz ze wzrostem prądu przepływającego przez urządzenie, niektóre ze składowych rezystancji i pojemności w elektrycznym układzie zastępczym ulegają zmniejszeniu. Wraz ze wzrostem prądu zmniejsza się również stała czasu modulacji.

Opis

Słowa kluczowe

VCSEL, high-frequency modulation, capacitance, modelling of semiconductor lasers, modulacja wysokiej częstotliwości, pojemność, modelowanie laserów półprzewodnikowych, pionowa wnęka rezonansowa

Cytowanie

Komar P., Śpiewak P., Gębski M., Lott James A., Wasiak M., Current dependence of resistances and capacitances in a vertical-cavity surface-emitting laser. W: Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1219, Vol. 38, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, s. 53-60, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2017.38.53-60.