Conductivity in cured epoxy resins containing a biphenyl unit

Brak miniatury

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Conductivity of two epoxy matrices based on the same monomer was compared. The epoxy monomer had symmetric structure and contained the biphenyl group which induced additional phase transitions in the pure material. Two amines responsible for different curing mechanisms were used to prepare the matrices. Wide ohmic regions were observed in both materials but quite high activation energy results in quick drop of conductivity at low temperatures and the materials can be treated as good isolators below 100°C. The obtained results are comparable with traditional epoxy resins.
Porównano przewodnictwo dwóch matryc epoksydowych, opartych na tym samym monomerze. Monomer epoksydowy miał budowę symetryczną i zawierał grupę bifenylową, która wpłynęła na powstanie dodatkowych przejść fazowych w czystym materiale. Do wytworzenia matryc użyto dwóch amin odpowiedzialnych za różne mechanizmy sieciowania. W obu materiałach zaobserwowano szerokie przedziały przewodnictwa omowego, ale duża energia aktywacji powoduje szybki spadek przewodnictwa w niskich temperaturach i poniżej 100°C materiały te mogą być traktowane jak dobre izolatory. Otrzymane wyniki są porównywalne z tradycyjnymi żywicami epoksydowymi.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2010 Vol.31 s.87-95 streszcz.