Planowanie oświetlenia zewnętrznego w gminie. Aspekty prawno-administracyjne

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Rozdział przedstawia problematykę prawnych uwarunkowań planowania oświetlenia zewnętrznego w gminie w znaczeniu przestrzennym oraz inwestycyjnym. Rozważania uwzględniają zasady decentralizacji władzy publicznej oraz pomocniczości, które predysponują gminę jako jednostkę odpowiedzialną za planowanie oświetlenia zewnętrznego. W rozdziale przeanalizowano akty polityki przestrzennej gminy (studium, plan miejscowy, a także uchwałę krajobrazową) pod kątem możliwości regulacji norm planowania oświetlenia zewnętrznego oraz projekt założeń i plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jako akty planowania inwestycyjnego.
The chapter presents the problem of legal conditions for outdoor lighting planning in municipalities in the spatial and investment sense. The considerations take into account the principles of decentralization of public authority and subsidiarity, which predispose the municipality as the entity responsible for the planning of outdoor lighting. The chapter analyzes the municipality’s spatial policy acts (study, local plan and landscape resolution) from the perspective of the possibility of regulating the outdoor lighting planning standards and the draft assumptions and the plan for supplying heat, electrical energy and gas fuels as acts of investment planning.

Opis

Słowa kluczowe

planowanie oświetlenia zewnętrznego, zrównoważona polityka oświetlenia zewnętrznego, oświetlenie zewnętrzne, ład przestrzenny, plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, outdoor lighting planning, sustainable outdoor lighting policy, outdoor lighting, spatial order, heat, electricity and gas supply plan

Cytowanie

Szlachetko K., Planowanie oświetlenia zewnętrznego w gminie. Aspekty prawno-administracyjne. W: Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem, Tabaka P. (red.), Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 235-246, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.12

Kolekcje