Modelowanie pola elektromagnetycznego w rdzeniach anizotropowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

[...] Prezentowana monografia jest wynikiem wieloletnich badań, prowadzonych przez autorów w Laboratorium LSEE Uniwersytetu Artois w Bethune we Francji oraz w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej, dotyczących modelowania i pomiarów pól magnetycznych w zblachowanych i złożonych strukturach. Ze względu na to, że opracowana monografia adresowana jest do pracowników nauki, uczestników studiów podyplomowych i doktorantów, zawarto w niej zarówno ogólną wiedzę dotyczącą zjawisk fizycznych w materiałach magnetycznych, tak z punktu widzenia struktury atomu, jak i cząsteczek, domen magnetycznych oraz podejścia makro. Szczególną uwagę zwrócono na zjawisko anizotropii magnetycznej. Zrozumienie zjawisk fizycznych zachodzących w. materiałach magnetycznych pozwala na tworzenie prawidłowych modeli oraz co najważniejsze prawidłowe stosowanie uproszczeń. Najobszerniejsza część pracy jest poświęcona różnym metodom homogenizacji. Ciekawym aspektem pracy jest prezentacja pomierzonych charakterystyk w kierunku normalnym do powierzchni blachy dla różnego rodzaju materiałów: anizotropowych, izotropowych oraz amorficznych. Autorom udało się pomierzyć i zidentyfikować charakterystyki dla całego zakresu pól aż do pełnego nasycenia. Wszystkie wyniki symulacji trójwymiarowej i dwuwymiarowej z użyciem homogenizacji zostały porównane z wynikami pomiarów. Szeroko omówiono wpływ prądów wirowych na rozkład pola w zblachowanych strukturach. Rozdziały monografii: piąty - dotyczący metod homogenizacji, oraz siódmy - dotyczący pomiaru charakterystyki normalnej do powierzchni blachy opracowała Ewa Napieralska Juszczak. Pozostałe rozdziały zawierające wyniki badań własnych zostały opracowane wspólnie, z tym, że wszystkie obliczenia polowe zostały wykonane przez K. Komęzę.[...]

Opis

Słowa kluczowe

pole elektromagnetyczne - badania, pole elektromagnetyczne - modele matematyczne, anizotropia magnetyczna, metoda homogenizacji, electromagnetic field - research, electromagnetic field - mathematical models, magnetic anisotropy, homogenization method

Cytowanie

Napieralska-Juszczak E., Komęza K., Modelowanie pola elektromagnetycznego w rdzeniach anizotropowych., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, ISBN 978-83-7283-504-8.