Curing conditions and dielectric observation of an epoxy system based on Epidian 6

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

In this work the dielectric properties and curing conditions of a selected epoxy resin are presented. The curing system consists of Epidian 6 with DDM amine. In the first step, optimal curing conditions were determined for different amine concentrations in the mixture. It is shown on a diagram, how the properties of the cured matrix depend on the percentage concentration of the curing agent. Dielectric measurements were carried out for two concentrations – 10% and 16% – both in the course of curing and for the final product. Significant differences in the dielectric responses were observed as a result of different conversion levels in the obtained resins.
W pracy przedstawiono właściwości dielektryczne oraz warunki sieciowania dla wybranej żywicy epoksydowej. Badany układ zawierał Epidian 6 oraz aminę DDM. W pierwszym kroku określono optymalne warunki sieciowania dla różnej procentowej zawartości aminy w mieszaninie. Na diagramie pokazano, jak właściwości usieciowanej matrycy zależą od procentowej zawartości utwardzacza. Pomiary dielektryczne wykonano dla dwóch mieszanin o zawartości 10% i 16% wagowych DDM podczas sieciowania, jak i po usieciowaniu. Zaobserwowano znaczące różnice w odpowiedzi dielektrycznej, co było wynikiem różnego stopnia utwardzenia badanej żywicy.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Scientific Bulletin. Physics, 2013 Vol.34 s.49-56 streszcz.