Now showing items 1-20 of 97

  • 60 lat geodezji, kartografii i geometrii wykreślnej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 

   Przewłocki, Stefan; Czochański, Marian; Pawłowski, Wiesław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Artykuł w ujęciu chronologicznym dokumentuje 60 lat nieprzerwanej działalności organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej Katedry Geodezji na Politechnice Łódzkiej. Obejmuje historię jej powstania oraz najważniejsze osiągnięcia ...
  • Analiza efektywności wzmacniania stref przypodporowych belek żelbetowych wykonanego za pomocą wklejania materiałów kompozytowych 

   Kotynia, Renata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Praca dotyczy wzmacniania stref przypodporowych belek żelbetowych materiałami kompozytowymi CFRP, wklejanymi w bruzdy wykonane w betonowej otulinie tych elementów. Przedstawiono szczegółowy stan wiedzy w dziedzinie ...
  • Analiza stateczności stalowych wież telekomunikacyjnych o parametrach losowych 

   Kamiński, Marcin; Szafran, Jacek; Świta, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Tematem pracy jest zastosowanie uogólnionej metody perturbacji stochastycznej do wyznaczenia probabilistycznych momentów obciążenia krytycznego stalowych wież telekomunikacyjnych. Obciążenia te wyznacza się przy pomocy ...
  • Aspekty edukacji - raport dla Unesco Międzynarodowa Komisja do spraw Edukacji dla XXI wieku 

   Matuszewska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Współczesny świat stwarza idealne warunki dla rozwoju edukacji głównie za sprawą szybszego przepływu informacji i wymiany międzykulturowej. Proces kształcenia jednak nigdy nie jest dziełem ukończonym i trwa on niemalże od ...
  • Badania aerodynamiczne wywietrzaka typu "F" 

   Deska, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   W artykule przedstawiono wyniki z badań wywietrzaka nowego typu. Jest to kontynuacja poprzednich badań prowadzonych w Katedrze Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej Politechniki Łódzkiej. Opisano metodykę i zakres przeprowadzonych ...
  • Bliższa współpraca z przemysłem 

   Kamiński, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Współpraca nauki z przemysłem jest priorytetem dla uczelni technicznych wszystkich wysoko rozwiniętych krajów. Jej zadaniem jest podnoszenie innowacyjności i kreatywności absolwentów, tworzenie nowych rozwiązań technicznych ...
  • Bo otaczają nas wnętrza 

   Wnuk, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   W jaki sposób zainteresować urbanistyką przyszłych projektantów wnętrz? W programie studiów kierunku Architektura wnętrz pierwszy przedmiot związany z tak odległą dla nich tematyką pojawia się dopiero na V semestrze. Poprzez ...
  • Być architektem - powołanie, pasja, zawód czy misja 

   Olenderek, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Proces kształtowania przestrzeni towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Każdy z nas nosi w sobie, jemu tylko właściwą, umiejętność tworzenia, postrzegania, rozumienia i oceny. Wśród wielu dziedzin nauki i sztuki, ...
  • Cele i metody uspokojenia ruchu drogowego 

   Zalewski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Artykuł omawia cele i metody uspokojenia ruchu drogowego. Uspokojenie ruchu, które jest koncepcją urbanistyczną, która wywarta i wywiera istotny wpływ na kształtowanie struktur przestrzennych i systemów transportowych ...
  • Cerkiew w Jałówce jako przykład świątyni nurtu tradycyjnego 

   Woźniak, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   We współczesnej architekturze cerkiewnej w Polsce dostrzec można dwa nurty: nowoczesny i historyzujący. W artykule przedstawiono analizę cerkwi Podwyższenia Świętego Krzyża w Jałówce, zbudowanej w łatach 1959-1962. Ma ona ...
  • Co było pierwsze – prąd czy elektrownia? 

   Jędrzejczak, Aleksandra (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
   Jak prąd dotarł do Łodzi i kto zbudował pierwszą prywatną elektrownię w naszym mieście? Historię powstania Elektrowni Łódzkiej przybliżamy w poniższym artykule oraz… pokazujemy w Centrum Nauki i Techniki EC1.
  • Comparison of the Aluminium Versus Steel Telecommunication Towers in Stochastic Finite Element Method Eigenvibrations Analysis 

   Solecka, Marta; Kamiński, Marcin; Szafran, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
   The main aim of this paper is to make a comparison of the eigenfrequencies of the high telecommunication towers alternatively manufactured using the stainless steel and the aluminium components. It is provided each time ...
  • Dokumenty kartograficzne z początków Aleksandrowa Łódzkiego 

   Kowalski, Grzegorz; Kowalski, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W opracowaniu scharakteryzowano zasób informacji zawarty w dwóch dokumentach kartograficznych z początków XIX wieku a dotyczących założenia miasta Aleksandrowa Łódzkiego.
  • The Dynamic Behavior of the Electrically Charged Cloud of the Ice Crystals 

   Wirowski, Artur (Science and Education Publishing, 2014)
   The paper includes the derivation of the equation of the two-dimensional, dynamic behavior of electrically charged cloud of ice crystals. A large crystal rotation angles and a continuous distribution of charges on the ...
  • Dynamic modelling of thin plates made of longitudinally functionally graded material 

   Wirowski, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Subject of this paper are thin plates with characteristic geometry: periodic in one direction and smoothly varying along another. The aim of the contribution is to formulate and investigate an averaged model describing the ...
  • Dynamics and stability on nonperiodic multilayered plates 

   Konieczny, Sylwester; Tomczyk, B. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   The method of macro-modelling of nonperiodic multilayered elastic plates has been proposed in [1]. The proposed method is based on certain concepts of the nonstandard analysis [2,3] combined with some a priori postulated ...
  • Elementy rozplanowania industrialnego na planach regulacyjnych osad rękodzielniczych Nowe Miasto i Łódka 

   Czochański, Marian; Kowalski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W pracy zwrócono uwagę na celowe elementy rozplanowania industrialnego znajdujące się na planach regulacyjnych osad rękodzielniczych Nowe Miasto i Łódka, trzonu przyszłej Łodzi przemysłowej. Uwypuklono znaczenie wcześniej ...
  • Ewidencja budynków wykonana w Łodzi w 1849 roku 

   Kośka, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W Katedrze Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej prowadzone są badania nad sposobami ewidencjonowania nieruchomości na przestrzeni dziejów. Autor przedstawia wycinek z materiału badawczego, który jest ...
  • Exact solution of mode III crack in elastic half-space 

   Rogowski, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   The elastic half-space contains a straight - line crack which lies in some distance from the tangentially loaded boundary. Fourier transform technique is used to reduce the problem to the solution of the Fredholm integral ...
  • Gry komputerowe w edukacji architektonicznej i kulturalnej - wirtualna przestrzeń jako środowisko zdobywania wiedzy o architekturze 

   Szrajber, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Gry komputerowe silnie oddziałują na kulturę i edukację młodych ludzi. Są zjawiskiem, które zawiera w sobie bardzo duży potencjał edukacyjny. Czy mogą stanowić narzędzie dydaktyczne w nauczaniu architektury -przedstawiony ...