Now showing items 142-161 of 163

  • The efficiency of macrophytes for heavy metals removal from water 

   Materac, Milena (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
   Nowadays heavy metals pollution has become one of the most serious environmental problems. Advances in science and technology are leading to the degradation and contamination of aquatic environments. Pollution in aquatic ...
  • The theoretical study on the molecular structure and electronic properties of harmane 

   Kowalska, Agnieszka; Stobiecka, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   In this study the geometry optimization of harmane using the semi-empirical (AM1, PM3, MNDO,) ab initio HF as well as the B3LYP method was performed. The calculated geometrical parameters of harmane were compared with the ...
  • The thermal scanning fluorescence study on the conformational stability of glucose oxidase (GOD) 

   Kowalska, Agnieszka; Gyugos, Monika; Szego, Dora; Pineda, Adrianna Lopez; Ayala, Diana; Xu, Yuan; Hughes, Nichola; Tito, Antonio; Jabłońska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   In this study, the temperature-induced unfolding process of glucose oxidase (GOD) from Aspergillus niger has been investigated by monitoring fluorescence intensity of FAD, which dissociates from the enzyme during denaturation. ...
  • Typy i struktura białka kolagenowego 

   Banaś, Marta; Pietrucha, Krystyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Kolagen jest najstarszym filogenicznie białkiem. Jego budowa strukturalna i potencjalne możliwości wykorzystania nie zostały do końca wystarczająco poznane. Bardzo dynamiczny rozwój biologii molekularnej i mikrotechnik ...
  • Utilisation of nitrocompounds 

   Madaj, Rafał; Kalinowska, Halina; Sobiecka, Elżbieta (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2016)
   This paper is a review of methods of biological, chemical and physical utilisation of nitrocompounds, extremely toxic xenobiotics that are abundant in the biosphere and are recalcitrant to biodegradation. Due to their ...
  • Utylizacja odpadów przemysłu energetycznego zawierających polichlorowane bifenyle 

   Sobiecka, Elżbieta (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2010)
   W pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej biologicznych, chemicznych i termicznych metod utylizacji polichlorowanych bifenyli, które zostały zakwalifikowane przez Komisję Europejską jako odpady niebezpieczne a tym ...
  • W pogoni za HARE 

   Twarda-Cłapa, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa otrzymała grant w konkursie NCN Sonatina na realizację projektu W pogoni za HARE: określenie mechanizmu wiązania nowych i niezbadanych ligandów receptora kwasu hialuronowego, stabiliny-2. Konkurs ...
  • Wpływ procesu technologicznego na stężenia związków mineralnych w soku i koncentracie jabłkowym 

   Lubecka, Izabela; Pogorzelski, Eugeniusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Przedmiotem analiz były próby soku jabłkowego: bezpośrednio po tłoczeniu, po procesie depektynizacji, po klarowaniu, ultrafiltracji i zagęszczaniu. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz oceny wyników można stwierdzić, ...
  • Wpływ rozproszonego promieniowania słonecznego na wybrane właściwości kiełków koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) 

   Brzozowska, Ewelina; Gałązka-Czarnecka, Ilona; Krala, Lucjan (Polish Society of Food Technologists. Scientific Publisher.Polskie Towarzystwo Technologów ŻywnościWydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014)
   Kiełki koniczyny czerwonej, mimo walorów żywieniowych i prozdrowotnych, nie są dotychczas doceniane. Celem badań było określenie wpływu rozproszonego promieniowania słonecznego podczas wzrostu kiełków koniczyny czerwonej ...
  • Wpływ temperatury i czasu przechowywania na zawartość poloifenoli i właściwości przeciwutleniające liofilizowanej aronii 

   Misiak, Marzena; Irzyniec, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Badano zmiany zawartości polifenoli i antocyjanów oraz właściwości przeciwutleniających liofilizowanej aronii przechowywanej w temperaturze 3, 23 i 40°C. Stwierdzono, że temperatura przechowywania wywiera silny wpływ na ...
  • Wykorzystanie białek w charakterze napełniaczy materiałów elastomerowych. 

   Kurczewski, Michał; Żygo, Monika; Prochoń, Mirosława (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry. Lodz University of Technology, 2016)
  • Wytwarzanie glikolu propylenowego z odpadów przemysłu cukrowniczego. 

   Binczarski, Michał; Berłowska, Joanna; Piotrowski, Jan (Wydział Chemiczny Politechniki ŁódzkiejFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2015)
  • Wzrost i przeżywalność bakterii probiotycznych w obecności heterocyklicznych amin aromatycznych 

   Nowak, Adriana (Lodz University of Technology. PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014)
   Heterocyclic aromatic amines (HCAs) ingested with heat-processed meat can contribute to colon cancer development. Those compounds interact with human intestinal microbiota. Under the research study, the effect was analyzed ...
  • Właściwości przeciwutleniające chitozanu w kiełbasach bez dodatku azotanu(III) 

   Bagnowska, Anna; Krala, Lucjan; Nowak, Agnieszka; Oracz, Joanna (Polish Society of Food Technologists. Scientific Publisher.Polskie Towarzystwo Technologów ŻywnościWydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014)
   Przesłanki teoretyczne wskazują, że dzięki dobrym właściwościom przeciwutleniającym chitozan może wchodzić w skład zestawu dodatków pozwalających na wyeliminowanie azotanu(III) z produkcji kiełbas. Aktywność przeciwutleniająca ...
  • Z wnętrza rośliny do służby środowisku 

   Marchut-Mikołajczyk, Olga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Projekt BIOREM „Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów S.A w Koźminie Wielkopolskim” jest finansowany przez NCBR w ramach Regionalnych Agend ...
  • Zanieczyszczenia gleb miejskich miasta Łodzi wybranymi pierwiastkami śladowymi 

   Niedbała, Mateusz; Smolińska, Beata; Król-Domańska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Praca zawiera wyniki oznaczeń i zawartość jonów pierwiastków śladowych w glebach antropogenicznych miasta Łodzi. Badania laboratoryjne wykonano dla dziewięciu próbek glebowych pobranych w różnych miejscach miasta Łodzi. W ...
  • Zastosowanie przybliżenia hybrydowego B3LYP w badaniu oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy harmanem a akryloamidem 

   Kowalska, Agnieszka; Stobiecka, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   W niniejszej pracy zastosowano przybliżenie hybrydowe B3LYP w badaniu oddziaływań międzymolekularnych, których wynikiem jest powstanie wiązania wodorowego w układzie 1:1 harman/akryloamid. Obliczono optymalizację geometrii ...
  • Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS do oznaczenia rozpuszczalności chlorowodorku bupiwakainy 

   Sykuła, Anna; Zdziarska, Paulina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W celu wstępnego zbadania rozpuszczalności i ogólnego zachowania się chlorowodorku bupiwakainy, leku znieczulającego miejscowo, w różnych rozpuszczalnikach oraz w środowiskach o różnym pH i przy zmiennych stężeniach ...
  • Zastosowanie tac z kratownicą w procesie liofilizacji biopreparatu zawierającego bakterie Lactobacillus plantarum 

   Dziugan, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Analizowano możliwość intensyfikacji procesu liofilizacji biopreparatu zawierającego bakterie Lactobacillus plantarum przez zastosowanie tac z kratownicą. Wykonano badania porównawcze kinetyki procesu liofilizacji biopreparatu ...
  • Zastosowanie w medycynie pochodnych indolu i jego kompleksów z biometalami 

   Turek, Monika; Łodyga-Chruścińska, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   W oparciu o dane literaturowe przedstawiono charakterystykę i właściwości związków zawierających pierścień indolu. Pochodne związki indolu występują szeroko w przyrodzie w tkankach wielu roślin i zwierząt. Wykazują ...