Recent Submissions

 • Kształcenie menedżerów na kierunku Zarządzanie w opinii absolwentów – studium przypadku 

  Dawidziuk, Radosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Badanie karier menedżerskich absolwentów uczelni stanowi ważny nurt poznawczy w naukach o zarządzaniu. Zróżnicowany charakter przebiegu karier oraz różnorodność ich typów wymaga odpowiedniego podejścia badawczego i ...
 • Kompetencje przyszłych menedżerów w świetle wyników autodiagnozy studentów zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 

  Cewińska, Joanna; Striker, Małgorzata; Wojtaszczyk, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Celem artykułu jest włączenie się w dyskusję nad kompetencjami menedżerskimi poprzez zaprezentowanie wyników badań własnych prowadzonych metodą analizy treści, których zadaniem było określenie, jak studenci kierunku ...
 • Menedżer w roli nauczyciela akademickiego – doświadczenia Forum Edukacji Biznesowej 

  Niemczyk, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  W 2008 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu powołano Forum Edukacji Biznesowej z misją kształcenia kompetencji biznesowych studentów oraz łączenia doświadczeń praktyków biznesu z wiedzą akademicką. Oferta Forum ...
 • Zdolność relacyjna jako determinanta efektów relacji międzyorganizacyjnych 

  Wójcik-Karpacz, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  W opracowaniu zidentyfikowano lukę zdolności organizacyjnych i sposoby ich uzupełniania. Przedstawiono także użyteczność jednego z typów zdolności dynamicznych a mianowicie zdolności relacyjnej w kontekście wykorzystywania ...
 • Osobowość menedżera a strategia koopetycji 

  Machel, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  W artykule zwrócono uwagę na rolę menedżera w procesie tworzenia więzi międzyorganizacyjnych. Podjęto próbę wskazania na istotę roli cech osobowościowych menedżerów w realizacji strategii organizacji ze względu na jej ...
 • Strategia koopetycji w rozwoju organizacji 

  Czakon, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Stopień rozpoznania rozwoju organizacji w naukach o zarządzaniu powoduje kierowanie uwagi badawczej w stronę coraz bardziej złożonych zjawisk, które nań wpływają. Pośród nich szczególną popularność uzyskują paradoksy, takie ...
 • Adaptacja kooperatywna 

  Stańczyk-Hugiet, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Artykuł podejmuje zagadnienie adaptacji, ujmując je jako podstawową strategię w selektywnym otoczeniu. Odwołując się do dorobku ewolucyjnego wyjaśnia,że w otoczeniu dużej prędkości współpraca jest najlepszą strategią ...
 • Zastosowanie podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym 

  Krzakiewicz, Kazimierz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Celem artykułu jest włączenie się w dyskusję nad istotą organizacji sieciowych. Punktem wyjścia uczyniono zarysowanie genezy koncepcji organizacji sieciowych, co w dalszej części pozwoliło na przeprowadzenie analizy ...
 • Wybrane metodyki i narzędzia podnoszenia dojrzałości procesowej 

  Kalinowski, T. Bartosz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metodyk i narzędzi podnoszenia dojrzałości procesowej organizacji. Punktem wyjścia do rozważań w artykule jest definicja dojrzałości procesowej oraz syntetyczna prezentacja ...
 • Mechanizmy odnowy strategicznej przedsiębiorstwa: przegląd literatury 

  Karpacz, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  W opracowaniu przedstawiono istotę i strukturę koncepcji odnowy strategicznej przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano typy tej odnowy oraz cztery rodzaje mechanizmów przeprowadzania odnowy strategicznej przedsiębiorstwa w ...
 • Dekalog współczesnego stratega – krytyczne błędy zarządzania strategicznego w praktyce 

  Zelek, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Procesy zachodzące we współczesnej gospodarce są nieliniowe i chimeryczne i jako takie powodują, że wszelkie próby prognozowania i projektowania przyszłości nie mają sensu. Jak pisze K. Obłój, „...w świecie zupełnej ...
 • Zarządzanie różnorodnością a imperatyw zarządzania pokoleniami 

  Kłos, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Większość polskich przedsiębiorstw cechuje niska zdolność adaptacyjna związana z przechodzeniem z gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy. Przyczynami niskiej adaptacyjności jest niska ...
 • Wpływ orientacji czasowej kadry kierowniczej na rozwój organizacji sieciowych 

  Światowiec-Szczepańska, Justyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  W obecnych warunkach konkurowania wyznacznikami sukcesu organizacji są jakość sieci, którą współtworzy oraz zajmowana w niej pozycja. Celem artykułu jest analiza potencjalnego wpływu indywidualnej orientacji czasowej ...
 • Społeczny wymiar ryzyka – związki między kapitałem społecznym przedsiębiorstwa i jego sprawnością strategiczną 

  Urbanowska-Sojkin, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  W pracach badawczych nie brak poszukiwania czynników sprawności przedsiębiorstwa. W mniejszym zakresie ze względu ze względu na brak informacji o przyszłości i dynamiczny charakter zmian badania dotyczą sprawności strategicznej ...
 • Intuicja w badaniach empirycznych z zakresu zarządzania 

  Malewska, Kamila (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of technology Press, 2013)
  W literaturze przedmiotu obserwować można rosnące zainteresowanie wykorzystaniem intuicji w procesie podejmowania decyzji, która staje się coraz częściej przedmiotem badań empirycznych. Jednakże celem większości z nich ...
 • Intuicja w zarządzaniu 

  Stańczyk, Sylwia; Sus, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Artykuł koncentruje się na zaprezentowaniu kategorii, które warunkują współczesny sukces organizacyjny. Na podstawie przeprowadzonych rozważań o charakterze teoretycznym, do tych czynników zakwalifikowano kreatywność i ...