Redaktor Naczelna: dr hab. inż. Małgorzata Koszewska, prof. PŁ

Z-ca Redaktor Naczelnej: dr inż. Anna Walaszczyk

Redaktor statystyczny: dr inż. Iwona Staniec

Redaktor językowy: dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ

Recenzenci: dr hab. inż. Janusz Ziarko, prof. KAFM, prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, prof. zw. dr hab. Józef Bendkowski, dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP, prof. dr hab. Marek Bugdol, dr hab. inż. Wiktor Adamus, prof. UJ, dr hab. Joanna Truszkowska, prof. PWSIiP, prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek, dr hab. Elżbieta Jędrych, dr hab. inż. Wojciech Kozak, prof. UEP, dr hab. inż. Tomasz Wasilewski prof. UTH Rad.

Wersją pierwotną/referencyjną wszystkich publikacji przedstawionych w Zeszytach Naukowych Organizacji i Zarządzania jest wersja elektroniczna.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kształcenie menedżerów na kierunku Zarządzanie w opinii absolwentów – studium przypadku 

  Dawidziuk, Radosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Badanie karier menedżerskich absolwentów uczelni stanowi ważny nurt poznawczy w naukach o zarządzaniu. Zróżnicowany charakter przebiegu karier oraz różnorodność ich typów wymaga odpowiedniego podejścia badawczego i ...
 • Kompetencje przyszłych menedżerów w świetle wyników autodiagnozy studentów zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 

  Cewińska, Joanna; Striker, Małgorzata; Wojtaszczyk, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Celem artykułu jest włączenie się w dyskusję nad kompetencjami menedżerskimi poprzez zaprezentowanie wyników badań własnych prowadzonych metodą analizy treści, których zadaniem było określenie, jak studenci kierunku ...
 • Menedżer w roli nauczyciela akademickiego – doświadczenia Forum Edukacji Biznesowej 

  Niemczyk, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  W 2008 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu powołano Forum Edukacji Biznesowej z misją kształcenia kompetencji biznesowych studentów oraz łączenia doświadczeń praktyków biznesu z wiedzą akademicką. Oferta Forum ...
 • Zdolność relacyjna jako determinanta efektów relacji międzyorganizacyjnych 

  Wójcik-Karpacz, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  W opracowaniu zidentyfikowano lukę zdolności organizacyjnych i sposoby ich uzupełniania. Przedstawiono także użyteczność jednego z typów zdolności dynamicznych a mianowicie zdolności relacyjnej w kontekście wykorzystywania ...
 • Osobowość menedżera a strategia koopetycji 

  Machel, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  W artykule zwrócono uwagę na rolę menedżera w procesie tworzenia więzi międzyorganizacyjnych. Podjęto próbę wskazania na istotę roli cech osobowościowych menedżerów w realizacji strategii organizacji ze względu na jej ...
 • Strategia koopetycji w rozwoju organizacji 

  Czakon, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Stopień rozpoznania rozwoju organizacji w naukach o zarządzaniu powoduje kierowanie uwagi badawczej w stronę coraz bardziej złożonych zjawisk, które nań wpływają. Pośród nich szczególną popularność uzyskują paradoksy, takie ...
 • Adaptacja kooperatywna 

  Stańczyk-Hugiet, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Artykuł podejmuje zagadnienie adaptacji, ujmując je jako podstawową strategię w selektywnym otoczeniu. Odwołując się do dorobku ewolucyjnego wyjaśnia,że w otoczeniu dużej prędkości współpraca jest najlepszą strategią ...
 • Zastosowanie podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym 

  Krzakiewicz, Kazimierz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Celem artykułu jest włączenie się w dyskusję nad istotą organizacji sieciowych. Punktem wyjścia uczyniono zarysowanie genezy koncepcji organizacji sieciowych, co w dalszej części pozwoliło na przeprowadzenie analizy ...
 • Wybrane metodyki i narzędzia podnoszenia dojrzałości procesowej 

  Kalinowski, T. Bartosz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metodyk i narzędzi podnoszenia dojrzałości procesowej organizacji. Punktem wyjścia do rozważań w artykule jest definicja dojrzałości procesowej oraz syntetyczna prezentacja ...
 • Mechanizmy odnowy strategicznej przedsiębiorstwa: przegląd literatury 

  Karpacz, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  W opracowaniu przedstawiono istotę i strukturę koncepcji odnowy strategicznej przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano typy tej odnowy oraz cztery rodzaje mechanizmów przeprowadzania odnowy strategicznej przedsiębiorstwa w ...
 • Dekalog współczesnego stratega – krytyczne błędy zarządzania strategicznego w praktyce 

  Zelek, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Procesy zachodzące we współczesnej gospodarce są nieliniowe i chimeryczne i jako takie powodują, że wszelkie próby prognozowania i projektowania przyszłości nie mają sensu. Jak pisze K. Obłój, „...w świecie zupełnej ...
 • Zarządzanie różnorodnością a imperatyw zarządzania pokoleniami 

  Kłos, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Większość polskich przedsiębiorstw cechuje niska zdolność adaptacyjna związana z przechodzeniem z gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy. Przyczynami niskiej adaptacyjności jest niska ...
 • Wpływ orientacji czasowej kadry kierowniczej na rozwój organizacji sieciowych 

  Światowiec-Szczepańska, Justyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  W obecnych warunkach konkurowania wyznacznikami sukcesu organizacji są jakość sieci, którą współtworzy oraz zajmowana w niej pozycja. Celem artykułu jest analiza potencjalnego wpływu indywidualnej orientacji czasowej ...
 • Społeczny wymiar ryzyka – związki między kapitałem społecznym przedsiębiorstwa i jego sprawnością strategiczną 

  Urbanowska-Sojkin, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  W pracach badawczych nie brak poszukiwania czynników sprawności przedsiębiorstwa. W mniejszym zakresie ze względu ze względu na brak informacji o przyszłości i dynamiczny charakter zmian badania dotyczą sprawności strategicznej ...
 • Intuicja w badaniach empirycznych z zakresu zarządzania 

  Malewska, Kamila (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of technology Press, 2013)
  W literaturze przedmiotu obserwować można rosnące zainteresowanie wykorzystaniem intuicji w procesie podejmowania decyzji, która staje się coraz częściej przedmiotem badań empirycznych. Jednakże celem większości z nich ...
 • Intuicja w zarządzaniu 

  Stańczyk, Sylwia; Sus, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Artykuł koncentruje się na zaprezentowaniu kategorii, które warunkują współczesny sukces organizacyjny. Na podstawie przeprowadzonych rozważań o charakterze teoretycznym, do tych czynników zakwalifikowano kreatywność i ...
 • O potrzebie stosowania controllingu personalnego w uczelni niepublicznej 

  Janczyk-Strzała, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Zasoby ludzkie są jednym z cenniejszych zasobów, jakimi dysponują uczelnie niepubliczne w Polsce. Ciągły wzrost konkurencyjności na rynku edukacyjnym oraz oczekiwań ze strony klientów uczelni niepublicznych zmuszają je ...
 • Znaczenie utrzymania potencjału ludzkiego w procesie upadłości układowej 

  Wojtkowiak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Artykuł ukazuje rolę zasobów i potencjału ludzkiego w procesie postępowania upadłościowego. Na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przedstawione są główne problemy związane z restrukturyzacją kadr, odejściami pracowników ...
 • Intermentoring – korzyści zastosowania w firmie 

  Baran, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  W dobie starzenia się społeczeństwa i postępującego procesu zmniejszania się liczby pracowników przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania takiego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, które pozwoli im utrzymać ...
 • Wymagania zawodowe a wynagrodzenie w subiektywnej ocenie policjantów 

  Wiciak, Izabela; Basińska, Beata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Celem prezentowanej pracy była ocena związku pomiędzy wymaganiami zawodowymi, związanymi z treścią pracy i organizacją pracy, a otrzymywanym wynagrodzeniem w subiektywnym odczuciu policjantów. Wyniki badania przeprowadzonego ...

View more