Show simple item record

dc.contributor.authorUrban, Tadeusz
dc.contributor.authorKrakowski, Jakub
dc.contributor.authorGołdyn, Michał
dc.contributor.authorKrawczyk, Łukasz
dc.date.accessioned2020-04-27T11:58:59Z
dc.date.available2020-04-27T11:58:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationUrban T., Krakowski J., Gołdyn M., Krawczyk Łukasz., Przebicie żelbetowych płyt krępych., Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka, Łódź 2013, ISSN 1230-6010, doi: 10.34658/kbb.2013.19.
dc.identifier.issn1230-6010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2848
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/kbb.2013.19
dc.descriptionPracę wykonano w ramach projektu badawczego nr N506 158440 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dc.descriptionPublikacja pod patronatem Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
dc.descriptionTłumaczenie / Translation: Kosińska, Anna
dc.descriptionSkład tekstu / Preparing of text: Filipczak, jacek
dc.description.abstractEurokod 2 w obliczeniach nośności na przebicie fundamentów (płyt grubych) uwzględnia smukłość ścinania za pomocą dodatkowej funkcji f(a)=2d/a wprowadzonej do podstawowego wzoru na naprężenia graniczne. Ten dodatkowy składnik powoduje silny wzrost naprężenia granicznego w miarę zbliżania się obwodu kontrolnego u do słupa. Celem głównym prezentowanych badań była weryfikacja zależności zalecanej przez Eurokod 2 do obliczeń nośności na przebicie fundamentów i płyt krępych. W ramach prowadzonego projektu badawczego wykonano i zbadano trzy serie (łącznie 14 sztuk) modeli płyt fundamentowych w skali około 1:2 charakteryzujących się małą smukłością ścinania λ ≤ 2. Modele miały kształt ośmiokątów foremnych wpisanych w okręg o średnicy 1200 mm, ze zlokalizowanym w centrum odcinkiem okrągłego słupa o średnicy 200 mm. Poszczególne modele w każdej serii różniły się grubością płyty, która wynosiła 150, 200, 250, 300 i 350 mm. Zbrojenie modeli wykonano ze stali o nominalnej granicy plastyczności fyk = 500 MPa. Poszczególne serie badawcze wykonywano z tej samej mieszanki betonu towarowego. W zależności od serii modele różniły się stopniem zbrojenia głównego, jak również jego ukształtowaniem. Pierwsza seria, licząca pięć modeli, charakteryzowała się stałym układem i średnicą zbrojenia niezależnie od wysokości elementów, co skutkowało zróżnicowaniem stopnia zbrojenia głównego. Część modeli o grubościach płyty 250, 300 i 350 mm i zarazem niskich stopniach zbrojenia wykazała mniejszą nośność od teoretycznej, obliczonej zgodnie z zasadami Eurokodu 2. W związku z podejrzeniem iż sposób badania mógł przyczynić się do tego faktu, w następnych seriach zmieniono sposób kotwienia płyty. Zastosowano sztywny stalowy kołnierz, który wymuszał położenie wylotu rysy ukośnej i zarazem jej nachylenie. W drugiej serii, liczącej cztery elementy, starano się zachować stały stopień zbrojenia ρl niezależnie od wysokości użytecznej d. Osiągnięto ten cel różnicując średnice i rozkład zbrojenia głównego. W przeciwieństwie do serii pierwszej, za-stosowano dodatkowo zbrojenie obwodowe krępujące odkształcenia w kierunku promieniowym. Jednocześnie, dzięki modernizacji sposobu kotwienia, wymuszano z dużą dokładnością nachylenie stożka przebicia. Wszystkie wyniki badań dla tej serii znalazły się powyżej teoretycznej krzywej, co może świadczyć o pewnym zapasie nośności w stosunku procedury Eurokodu 2. W pięciu modelach serii trzeciej dla których parametrem zmiennym były wysokość użyteczna d i stopień zbrojenia ρl, poza elementem najwyższym, w którym występowało tylko zbrojenie obwodowe, wyniki eksperymentalne potwierdziły występowanie zapasu nośności na przebicie zaobserwowanego w serii drugiej. Jednocześnie zauważono, że zjawisko to występuje niezależnie od sposobu skrępowania elementów. We wszystkich modelach tej serii, podobnie jak we wcześniejszych, wystąpiły radialne pęknięcia przechodzące przez całą miąższość płyty.pl_PL
dc.description.abstractUzyskane wyniki badań potwierdziły poprawność procedury Eurokodu 2 obliczania nośności płyt krępych na przebicie bez zbrojenia na ścinanie. Wykazały jednocześnie, że nośność przebicia płyt krępych o smukłości λ ≤ 2 silnie zależy od poziomu skrępowania strefy przebicia. Bardzo skuteczne skrępowanie można uzyskać za pomocą zbrojenia obwodowego.pl_PL
dc.description.abstractIn calculations of the carrying capacity for punching foundations (of thick plates) a shear slenderness is taking into consideration by Eurocode 2 with the help of the additional f(a) = 2d/a function inserted into the basic formula for the limit stresses. This additional element causes the strong increase of the limit stress as the control perimeter u is approaching to the column. A verification of the relations recommended by Eurocode 2 was a main aim of presented tests for calculations of the carrying capacity for punching of foundations and thick plates As a part of carried out research project there were made and tested three series (altogether 14 pieces) of models of foundation plates in the scale about 1:2, being characterized by small shear slenderness λ ≤ 2. Models had the shape of regular octagons written down into the circle about diameter 1200 mm, with situated in the centre segment of the round column of the diameter 200 mm. Individual models in every series differed in the thickness of the plate which took out 150, 200, 250, 300 and 350 mm. Reinforcement of the models was made from steel of the nominal yield strength fyk = 500 MPa. Individual research series were made from the same concrete mix of the ready-mixed concrete. Depending on series models differed in the degree of the main reinforcement, like with also forming it. The first series, counting five models, was characterized by a permanent arrangement and a diameter of the reinforcement independently of the elements height what resulted in diversifying of main reinforcement. Part of models with thicknesses of plate 250, 300 and 350 mm and at the same time the low reinforcement ratio demonstrated the smaller carrying capacity than theoretical, calculated according to principle of Eurocode 2. In the connection with suspicion that the way of examining could to contribute to this fact, in next series the way of anchorage of plates was changed. A stiff steel collar was used, which forced the location of the outlet of the diagonal crack and at the same time its inclination. In the second series, counting four elements, they were trying to save the permanent ratio of the reinforcement  l inde-pendently of the effective depth d. This purpose was achieved diversifying diameters and the position of the main rein-forcement. In contrast with the first series, additionally a circular reinforcement was used, constraining the deformations in radial direction. At the same time, thanks to the modernization of the way of anchorage, they were forcing with the great accuracy the inclination of punching cone. All research results for these series were above the theoretical curve what can attest to the certain supply of the carrying capacity in the relationship of the Eurocode 2 procedure. In five models of the third series for which there were a changeable parameters the effective depth d and the ratio of the reinforcement  l, except the highest element in which was only a circumferential reinforcement, experimental results confirmed appearing of the supply in the carrying capacity for the punching observed in the second series. At the same time they noticed that this phenomenon was appearing independently of the way of the confinement of elements. In all models of these series, similarly as in earlier, radial cracks going through the entire thickness of the plate appeared.en_EN
dc.description.abstractThe obtained research results confirmed the correctness of the procedure of calculating the punching shear capacity for thick plates by Eurocode 2, without shear reinforcement. They demonstrated at the same time, that carrying capacity of punching of thick plates with the slenderness λ ≤ 2 strongly depends on the level of the confinement of punching zone. Very effective confinement could be obtained by means of circumferential reinforcement.en_EN
dc.language.isopl, engpl_PL
dc.publisherKatedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.pl_PL
dc.publisherDepartment of Concrete Structures. Lodz University of Technology.en_EN
dc.relation.ispartofseriesBadania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych
dc.subjectprocedura Eurokod 2pl_PL
dc.subjectbadanie płyt fundamentowychpl_PL
dc.subjectnośność przebicia płyt krępychpl_PL
dc.subjectskrępowanie strefy przebiciapl_PL
dc.subjectEurocode 2 proceduresen_EN
dc.subjectcalculating the punching shear capacityen_EN
dc.subjectthick platesen_EN
dc.subjectconfinement of punching zoneen_EN
dc.titlePrzebicie żelbetowych płyt krępychpl_PL
dc.title.alternativePunching of RC thick platespl_PL
dc.title.alternativeLoad carrying capacity of high – strength reinforced concrete columns intersected by lower – strength reinforced concrete slabs
dc.typeMonografiapl_PL
dc.typeMonographen_EN
dc.contributor.reviewerKnauff, Michał
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.34658/kbb.2013.19
dc.identifier.doi10.34658/kbb.2013.19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record