Show simple item record

dc.contributor.authorLewandowski, Jerzy
dc.contributor.editorRed. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzypl_PL
dc.date.accessioned2018-10-16T07:26:41Z
dc.date.available2018-10-16T07:26:41Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationLewandowski J., Procesy decyzyjne : w niezawodności i eksploatacji obiektów technicznych o ciągłym procesie technologicznym., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, ISBN 978-83-7283-295-5.
dc.identifier.isbn978-83-7283-295-5
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2000
dc.descriptionDla naukowców zajmujących się problematyką zarządzania produkcją i utrzymaniem ruchu.pl_PL
dc.description.abstractWraz z szybkim rozwojem techniki coraz ważniejszym zagadnieniem staje się prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń w różnych gałęziach przemysłu. W związku z tym w ostatnich latach znacznie rozwinęła się teoria eksploatacji i niezawodności funkcjonowania współczesnych obiektów technicznych. Niewiele uwagi jednak poświęcono zagadnieniom eksploatacji złożonych obiektów o ciągłym procesie technologicznym, które wytwarzają produkty systemem ciągłym, przez 24 godzin na dobę, i występują w wielu gałęziach przemysłu, takich jak: spożywczy, cukrowniczy, papierniczy, płyt pilśniowych, poligraficzny, włókienniczy itp. Sytuacja ta wymaga opracowania modelu eksploatacji i niezawodności tych obiektów, który byłby instrumentem służącym do optymalizacji procesu użytkowania i odnowy, jak i jego sterowania poprzez podejmowanie właściwych decyzji eksploatacyjnych. Zagadnienie to ma również szczególne znaczenie z uwagi na fakt, że wartość produkcji dobowej jednego obiektu, na przykład maszyny papierniczej, wynosi kilkanaście milionów złotych. Zasadniczym celem, który postawił sobie autor podczas opracowania niniejszej pracy, było przedstawienie zagadnień eksploatacji i niezawodności pewnej klasy złożonych obiektów technicznych o ciągłym procesie technologicznym. W pracy podano szereg przykładów, które opracowano, między innymi, na podstawie badań własnych. Treść pracy podzielono na 8 rozdziałów. W rozdziale 1 przedstawiono zarys nauki o eksploatacji i niezawodności złożonych obiektów o ciągłym procesie technologicznym. W rozdziale 2 zaprezentowano podstawowe wiadomości z teorii eksploatacji i niezawodności. W 3 rozdziale przedstawiono czynniki wpływające na proces produkcji oraz dokonano ich opisu w ujęciu niezawodnościowym. Ponadto w rozdziale tym wprowadzono definicje i opisy niezawodności technicznej, technologicznej, czynników zewnętrznych i procesu produkcji. Wyodrębnienie czynników, które wpływają na niezawodność obiektu i realizowanego na nim procesu produkcji, ma istotne znaczenie przy opracowywaniu modelu niezawodnościowego tego obiektu. W rozdziale 4 zobrazowano modele niezawodnościowe obiektu, mając na uwadze potrzebę wszechstronnego ich zastosowania, a w szczególności do analizy niezawodności i do budowy systemu remontowego. W rozdziale 5 zaprezentowano sposób przeprowadzenia badań eksploatacyjnych niezawodności złożonego obiektu technicznego w warunkach przemysłowych. Rozdział 6 przedstawia analizę czasu pracy i postojów obiektów oraz sposób praktycznego wykorzystania charakterystyk niezawodności, otrzymanych w wyniku badań, w podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych. Rozdział 7 zawiera model gospodarki remontowej złożonych obiektów o ciągłym procesie technologicznym oraz sposób jego optymalizacji. Przedstawiono również rozwinięcie niektórych modeli cząstkowych kompleksowego modelu gospodarki remontowej tej klasy obiektów. Ostatni rozdział 8 poświęcono problematyce współczesnej filozofii utrzymania ruchu w jednostkach organizacyjnych - Total Productive Maintenance. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla naukowców zajmujących się problematyką zarządzania produkcją i utrzymaniem ruchu. Będzie ono również bardzo przydatne dla inżynierów eksploatatorów w zakładach produkcyjnych oraz projektantów maszyn i urządzeń. Wiedza zawarta w monografii może być także wykorzystana przez studentów uczelni technicznych i uniwersyteckich.pl_PL
dc.description.abstractNowadays the business world can observe increased significance of successful and failure-free equipment operations in various branches of industry. This increase is tightly connected with rapid technology change and has led to a greater interest in modem technical object operations and reliability engineering in recent years. However, much less attention has been given to the aspects of operation of continuous running complex technical objects. These systems operate in a continuous system, 24 hours a day, and are used in a variety of industries, including food, sugar, paper, hardboard, print production and textile industry. Current situation calls for devising an operation and reliability model for these systems, which could become a useful tool for either utilization or renewal process optimization. It would also facilitate monitoring of such processes thanks to ability and expertise in making necessary operational decisions. This aspect is of great importance for yet another reason - daily production volume of one system, for instance paper machine, equals severa! million Polish zlotys. The fundamental purpose of the author was to provide a paper presenting the issue of operation and reliability of certain kinds of continuous running complex technical objects. This paper contains a number of examples based, among others, on the author' s own research. The paper has been divided into 8 chapters. Chapter 1 presents the outline of operation and reliability issues of continuous running complex technical objects. Chapter 2 provides basie information regarding operation and reliability theory critical for understanding issues discussed in proceeding chapters. Chapter 3 deals with factors influencing manufacturing process and their description from reliability point of view. Additionally, chapter 3 introduces definitions and characteristics of technical and technological reliability, extemal factors and manufacturing process factors. The ability to distinguish factors influencing reliability of and object and manufacturing process is crucial when devising a reliability model. Chapter 4 shows object reliability models focusing on their comprehensive use, especially for reliability analysis and maintenance scheduling. Chapter 5 deals with methods of complex technical object reliability operational tests in industrial conditions. Equipment uptime and downtime analysis and practical applications of reliability characteristics in taking operational decisions are described in chapter 6. Chapter 7 provides a maintenance model of continuous running complex systems as well as its optimization method. Chapter 7 also elaborates on some sub models of a complex object maintenance model. This information should be to the purpose for operations engineers in manufacturing plants and equipment designers. Finally Chapter 8 is devoted to the aspects of modem maintenance philosophy in organizations - Total Productive Maintenance. This paper is dedicated to scientists dealing with production and maintenance management. Knowledge provided herein is also suitable for university students.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectprodukcja - zarządzaniepl_PL
dc.subjectprzemysł - podejmowanie decyzjipl_PL
dc.subjectniezawodnośćpl_PL
dc.subjecteksploatacja obiektu technicznegopl_PL
dc.subjecttotalne utrzymanie ruchupl_PL
dc.subjectproces decyzyjnypl_PL
dc.subjectproduction - managementen_EN
dc.subjectindustry - decision makingen_EN
dc.subjectreliabilityen_EN
dc.subjectoperation of a technical facilityen_EN
dc.subjecttotal productive maintenanceen_EN
dc.subjectdecision-making processen_EN
dc.titleProcesy decyzyjne : w niezawodności i eksploatacji obiektów technicznych o ciągłym procesie technologicznympl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
dc.typebooken_EN
dc.typemonografiapl_PL
dc.typemonographen_EN
dc.contributor.reviewerBendkowski, Józefpl_PL
dc.contributor.reviewerMatuszek, Józefpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record