Show simple item record

dc.contributor.editorLewandowski, Jerzypl_PL
dc.date.accessioned2018-09-07T06:57:14Z
dc.date.available2018-09-07T06:57:14Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationLewandowski J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, ISBN 83-7283-161-0.
dc.identifier.isbn83-7283-161-0
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1890
dc.descriptionRed. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzypl_PL
dc.description.abstractWarunki współczesnej gospodarki spowodowały konieczność zmian w sposobie zarządzania jednostkami organizacyjnymi. Wymaga to od menedżerów innego spojrzenia na problemy zarządzania w szybko zmieniających się warunkach działania przedsiębiorstw. Powstanie nowej rzeczywistości, a szczególnie postępująca globalizacja gospodarki światowej i rozwój technologii informacyjnej, nauk o zarządzaniu, techniki itp., wymaga od menedżerów wysokich kwalifikacji i szerokiego spojrzenia na zarządzanie przedsiębiorstwem. Organizacje, by przetrwać w burzliwym otoczeniu, muszą ściśle ze sobą współpracować. Każdy czynnik otoczenia zmniejszający zdolności organizacji do pozyskania potrzebnych jej zasobów albo do wytworzenia i wprowadzenia na rynek wyrobów i usług staje się siłą wywołującą zmianę. Do zmian zmuszają także konkurenci. Wpływają oni na organizację poprzez strukturę swoich cen i politykę asortymentową. Również dostawcy wymuszają zmiany, podnosząc lub obniżając ceny albo wprowadzając zmiany asortymentowe. Najsilniejszy jednak wpływ wywierają sami konsumenci, którzy określają, jakie produkty i po jakich cenach mogą być sprzedane. Zmiany w przedsiębiorstwie mogą być wielostronne i wielopłaszczyznowe. Dotyczą one wszystkich elementów otoczenia fim1y, jak też jej wewnętrznych zasobów i mogą przybierać różnorodne formy. Złożoność zagadnień składających się na funkcjonowanie organizacji wymusza podejmowanie prac naukowo-badawczych, których wyniki powinny zawierać rozwiązania wyżej wyn1ienionych problemów. Stąd też, doceniając ważność zagadnienia, zdecydowano się na opracowanie monograficzne prezentujące wybrane zagadnienia zarządzania organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu. Tematyka monografii obejmuje zagadnienia zarządzania organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, a w szczególności: szeroko rozumianego zarządzania organizacjami, systemów informacyjnych, wiedzy i innowacji, zarządzania produkcją i usługami, rachunkowości i finansów. Mam nadzieję, że zaprezentowana wiedza, będąca efektem prac naukowo-badawczych wielu Autorów, okaże się być użyteczna dla teoretyków i praktyków zajmujących się zarządzaniem organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu.pl_PL
dc.description.abstractModem economy conditions have caused the necessity to change the method of organisational units management. It requires from managers a different approach to management problems in quickly changing conditions of enterprises operation in order to get adjusted to this change. Emerging of a new reality, especially progress of globalisation of the world economy and development of information technology, management science, and technology in generał create a demand for managers who have high qualifications and extensive vision of enterprise management. Organisations have to strictly cooperate with each other in order to survive in a turbulent environment. Every extemal factor limiting the ability of an organisation to attain the demanded resources or to produce and introduce its goods and services on market becomes a force provoking a change. Competition enforces changes too. Competitors influence the organisation through the structure of their prices and through their assortment policy. Suppliers are also influential. They can rise or lower prices or introduce changes in the product range. Yet the greatest influence is exerted by customers, who specify which products and at what prices can be sold. Changes in an enterprise can be multilateral and multidimensional. They refer both to all elements of a company's environment and to its own resources. They can also take diff erent f orms. The complexity of elements constituting the functioning of an organisation enforces taking up research which should provide solutions to the above mentioned questions. Tuus, in order to respond to the significance of the problem, a monograph presenting selected issues of economic organisations management in changing environment has been published. The monograph presents in particular: • Broadly understood management of organisations, • Information systems of knowledge and innovation, • Manufacturing and service management, • Accounting and finances. I believe that the knowledge, the result of research by numerous Authors, will prove useful for theorists and practitioners of economic organisations in changing environment.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechnika Łódzkapl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectzarządzanie przedsiębiorstwempl_PL
dc.subjectzarządzanie organizacjami gospodarczymipl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwa- finansepl_PL
dc.subjectzarządzanie organizacjamipl_PL
dc.subjectzarządzanie zasobami ludzkimipl_PL
dc.subjectbusiness managementen_EN
dc.subjectmanagement of economic organizationsen_EN
dc.subjectenterprises - financeen_EN
dc.subjectorganization managementen_EN
dc.subjecthuman resources managementen_EN
dc.titleZarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniupl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
dc.typebooken_EN
dc.typemonografiapl_PL
dc.typemonographen_EN
dc.contributor.reviewerBendkowski, Józefpl_PL
dc.contributor.reviewerKrupa, Adampl_PL
dc.contributor.reviewerTomaszewicz, Lucjapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record