Recent Submissions

 • Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi 

  Lachiewicz, Stefan; Walecka, Anna; Błaszczyk, Wanda; Czekaj, Janusz; Jędrych, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki i praktyki zarządzania w ostatnich kilkudziesięciu latach. W niektórych okresach rozwoju nauk o zarządzaniu ukazywało ...
 • Logistyka produkcji : procesy, systemy, organizacja 

  Szymonik, Andrzej; Szymonik, Jacek; Maciejewski, Jacek; Łapuńka, Iwona; Nowak, Iwo (Difin SA, 2012)
  Tematem monografii jest „Logistyka produkcji. Procesy• Systemy• Organizacja". Wybór tematu był podyktowany wzrastającym znaczeniem logistyki, w tym logistyki stosowanej, która jest ściśle związana z racjonalizowaniem ...
 • Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej 

  Depta, Adam; Kierner, Grzegorz; Jarczyński, Jacek; Lachiewicz, Stefan; Matejun, Marek; Staniec, Iwona; Stanisławski, Robert (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  Praca przedstawia działania Kierownictwa i Pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej na rzecz jakości kształcenia przyszłych i obecnych menedżerów. Zwrócono w niej szczególną uwagę na ważne ...
 • Klastry w gospodarce regionu 

  Owczarek, Konstanty; Penc, Józef; Kaczmarek, Bogusław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  [...] Celem niniejszej monografii jest przedstawienie problematyki klastrów w następujących aspektach tematycznych: • Sieciowe zarządzanie organizacjami w regionie. • Struktury sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw. • ...
 • Ekonomiczne, regulacyjne, strukturalne i technologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego 

  Szablewski, Andrzej T.; Martin, Marek; Wypych, Mirosław; Włoszczowski, Beniamin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
 • Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami : praca zbiorowa 

  Matejun, Marek; Szczepańczyk, Maciej; Glińska-Neweś, Aldona; Jędrych, Elżbieta; Penc, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw zdeterminowany jest różnorodnymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Aktualne warunki ich funkcjonowania związane są przede wszystkim z konsekwencjami postępujących procesów ...
 • Gospodarka magazynowa 

  Galińska, Barbara (Difin, 2016)
  [...] Tematyka pracy mieści się w zakresie dyscypliny naukowej „nauki o zarządzaniu" i ma silny związek ze współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi logistyki. Praca stanowi interesujące studium poruszające problematykę ...
 • Ergonomics for the disabled : development directions of ergonomics for people with disabilities 

  Lewandowski, Jerzy; Niziołek, Konrad; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Karwowski, Waldemar; Wybieralski, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
 • Ergonomia niepełnosprawnym : środowisko pracy 

  Lewandowski, Jerzy; Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Charytonowicz, Jerzy; Górska, Ewa; Kabsch, Aleksander; Krupa, Tadeusz; Nowak, Ewa; Pacholski, Leszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2000)
  Czy ergonomia nakierowana na człowieka niepełnosprawnego wymaga nowej definicji? Definicji, która oprócz zdolności uwzględniałaby jego możliwości i potrzeby, by środowisko, w którym żyje i pracuje człowiek nie w pełni ...
 • Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach 

  Lachiewicz, Stefan; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Nogalski, Bogdan; Pomykalski, Andrzej; Trocki, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Wiedza i innowacje to pojęcia ściśle ze sobą związane. Bez odpowiedniego potencjału wiedzy trudno jest projektować i wdrażać zmiany, a z drugiej strony innowacje wywołują zapotrzebowanie na nowe obszary wiedzy i ciągle ...
 • Wybrane zagadnienia socjologii i psychologii 

  Paul, Jadwiga Krystyna; Paul-Kańska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Skrypt przygotowano maJąc na względzie potrzeby dydaktyczne, wynikające z realizacji zajęć z socjologii i psychologii na niemal wszystkich wydziałach Politechniki Łódzkiej. Uwarunkowania związane z realiami procesu dy ...
 • Quality in management of processes 

  Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Walaszczyk, Anna; Górska, Ewa; Matuszek, Józef; Nogalski, Bogdan; Pacholski, Leszek; Popławski, Wojciech; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
  Process approach to management, is one of the eight quality management principles next to customer focused, leadership, involvement of people, system approach to management, continua! improvement, factual approach to ...
 • Modelling of modern logistics enterprises 

  Fertsch, Marek; Grzybowska, Katarzyna; Stachowiak, Agnieszka (Publishing House of Poznan University of Technology, 2009)
 • Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką 

  Lachiewicz, Stefan; Matejun, Marek; Grądzki, Ryszard; Lewandowski, Jerzy; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Złożoność współczesnych systemów wytwarzania przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia elastyczności i wariantowości procesów wymusza na przedsiębiorstwach stosowanie coraz nowszych koncepcji zarządzania wspierających ...
 • Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi 

  Adamik, Anna; Matejun, Marek; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Glińska-Neweś, Aldona; Kaczmarek, Bogusław; Lachiewicz, Stefan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Organizacje odgrywają we współczesnej gospodarce tak ogromną rolę, że mówi się wręcz, iż żyjemy dziś w „świecie organizacji". Spotykamy je w różnych miejscach, w różnych formach i rozmiarach. Jednocześnie, różne typologie ...
 • Fundamentals of effective business strategies 

  Berliński, Lechosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  "...głównym celem tej pozycji jest próba wyjaśnienia współczesnego pojęcia ,,skutecznej strategii biznesu" i jej sensu oraz możliwości praktycznych. W związku z tym w niniejszym opracowaniu skoncentrowano się syntetycznie ...
 • Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce 

  Adamik, Anna; Lachiewicz, Stefan; Grądzki, Ryszard; Różański, Jerzy; Suszyński, Cezary; Wilmańska-Sosnowska, Stanisława (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Środowisko funkcjonowania współczesnych organizacji systematycznie i często bardzo radykalnie ulega zmianom i przekształceniom. Generuje w ten sposób liczne dylematy i wyzwania dla procesów zarządzania. Mówi się już nie ...
 • Zasady zarządzania jakością fundamentem zarządzania organizacjami 

  Walaszczyk, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  Niniejsza monografia obejmuje swoim zakresem siedem rozdziałów i każdy z nich odnosi się do jednej z zasad zarządzania jakością, wśród których wyróżnia się: Orientację na klienta, Przywództwo, Zaangażowanie ludzi, Podejście ...
 • Summary 

  Lachiewicz, Stefan; Flaszewska, Sylwia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
 • Ergonomics as an age management tool in the era of industry 4.0 

  Polak-Sopińska, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)

View more