Recent Submissions

 • Model of food traceability process in the context of warehouse management 

  Walaszczyk, Anna; Szymonik, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The purpose of the study is to develop a good traceability management model with a special consideration for the stage of their storage in the supply chain. The added value of the model design is to draw attention to ...
 • Nawyki zakupowe i preferencje opakowaniowe konsumentów przy wyborze produktów mleczarskich 

  Lenart, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
 • Zarządzanie w obszarze utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

  Gralewski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Produkcja jest jednym z głównych obszarów gospodarki. W jej wyniku powstaje energia, produkty lub usługi materialne, przez co staje się ona kluczowym elementem wszelkich działań człowieka. Odpowiednio zorganizowana ...
 • Innowacyjne rozwiązania w obszarze logistyki miejskiej - case study na przykładzie wybranego miasta 

  Piętak, Bartosz; Galińska, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W dzisiejszych czasach obserwuje się znaczny rozwój procesów urbanizacyjnych oraz przyrost liczby ludności zamieszkującej tereny miejskie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, z końcem 2019 roku w ...
 • Spedycja i obsługa terminala kontenerowego - analiza studium przypadku 

  Krok, Aneta; Galińska, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  [...] Celem niniejszego rozdziału jest opis funkcjonowania firmy transportowo-spedycyjnej, która na terenie województwa łódzkiego jest jednym z kluczowych operatorów logistycznych. Zakres badań obejmuje dokładną ...
 • Wieloaspektowość Współczesnej Logistyki – Transport, Miasto, Konsumenci 

  Galińska, Barbara; Nyszk, Wojciech Zdzisław; Sierpiński, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  [...] Monografia jest wynikiem analizy różnych aspektów współczesnej logistyki. Ma ona charakter studium teoretyczno-empirycznego i została przygotowana w oparciu o: - studia literaturowe z zakresu transportu, spedycji, ...
 • Konkurencyjność a lokalizacja przedsiębiorstwa. Kontekst wirtualizacyjny 

  Nowicki, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Monografia ma za cel zasygnalizować rolę lokalizacji i instrumentów jej wirtualizacji dla potrzeb podnoszenia skuteczności w kształtowaniu konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw. Spoglądając całościowo na treść ...
 • IT law as an indispensable element of education 

  Urbaniak-Mastalerz, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The study presents the issues of selected aspects of IT law. The article indicates legal regulations and court decisions in the field of computer program protection. The author solve the problem of how to interpret ...
 • Perfect product in perfect industry – design for logistics 

  Bielecki, Maciej; Galińska, Barbara; Polak-Sopińska, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The presented study explores the topic of Design for Logistics as part of a broader concept of Design for eXellence. The effect of the work by the designers who address logistic considerations in product design is a ...
 • Optymalizacja wielokryterialna w procesach decyzyjnych i jej wykorzystanie w zarządzaniu środowiskiem w zrównoważonych miastach 

  Żykwińska-Rouba, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Optymalizacja wielokryterialna jest narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne w wielu dziedzinach i obszarach. Od wielu lat są one wykorzystywane do wspierania decydentów w zakresie podejmowania decyzji związanych z ...
 • Wyzwania elastyczności czasowej i przestrzennej pracy – studium teoretyczne 

  Wróbel-Lachowska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Rozdział stanowi studium teoretyczne zagadnienia elastyczności czasowej i przestrzenne pracy, w szczególności pracy świadczonej poza terenem zakładu, w tym telepracy i pracy zdalnej. Celem rozdziału jest omówienie ...
 • Kultura bezpieczeństwa żywności jako wymaganie-wyzwanie dla przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego 

  Walaszczyk, Anna; Mnich, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W opracowaniu podjęto się próby przybliżenia problematyki Kultury Bezpieczeństwa Żywności, bazując na wymaganiach normalizacyjnych oraz przeglądzie literatury przedmiotu. W rozważaniach teoretycznych nawiązano do Przemysłu ...
 • Determinanty bezpieczeństwa środowiska naturalnego i ekologistyki 

  Szymonik, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Rozdział jest tematycznie związany z aktualnym, istotnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa dwóch systemów: środowiska naturalnego i ekologistyki. Pierwsza część opracowania zawiera koncepcje analizy systemowej ...
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – innowacje 

  Rybińska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Najważniejszym elementem zarządzania bezpieczeństwem żywności jest jego zapewnienie. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie jest kwestią, nad którą czuwają tylko producenci. To wspólne zadanie wszystkich uczestników ...
 • Standaryzacja procesu a wdrażanie komponentów Industry 4.0 

  Olender, Nina; Polak-Sopińska, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Koncepcja Industry 4.0 intensywnie się rozwija, a jej wdrażanie staje się wyzwaniem oraz czynnikiem strategicznym dla przedsiębiorstw, chcących utrzymać, bądź polepszyć swoją pozycję na rynku. Czwarta rewolucja przemysłowa ...
 • Integracja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy PN-ISO 45001:2018 z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakładzie produkcyjnym – studium przypadku 

  Mróz, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Postępująca globalizacja i związana z nią rywalizacja przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym wymaga wdrażania przez nie standardów związanych z jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska oraz normami charakterystycznymi ...
 • Deficyt zasobów ludzkich wyzwaniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście megatrendów 

  Mączewska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Zmiany demograficzne należą do przyczyn megatrendów XXI wieku, z którymi przychodzi zmierzyć się przedsiębiorstwom. Celem rozdziału jest przybliżenie problemu deficytu ludzkiego w kontekście pracy, zarządzania kapitałem ...
 • Zarządzanie kompetencjami służb utrzymania ruchu w dobie Industry 4.0 

  Kalinowska, Paulina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W świetle perspektyw rozwoju koncepcji Przemysł 4.0, a tym samym rozwoju wysoce zautomatyzowanych systemów, wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników utrzymania ruchu. Duże ilości danych i informacji ...
 • Rola i potencjał dużych zbiorów danych w utrzymaniu ruchu 

  Błaszczyk, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Aplikacje gromadzące dane zyskują coraz większe znaczenie dla procesów produkcyjnych i utrzymania ruchu. Podczas codziennych operacji generowane są duże liczby plików i ich obfi tość często paradoksalnie utrudnia zdolność ...
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych 

  Walaszczyk, Anna (red.); Koszewska, Małgorzata (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Oddajemy w Państwa ręce monografię naukową pod tytułem Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych. Publikacja ta jest zbiorem dwunastu opracowań naukowych, ...

View more