Now showing items 144-163 of 201

  • Ubóstwo relatywne i absolutne w populacji europejskich emerytów. 

   Chybalski, Filip (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2015)
   Jednym z wymiarów adekwatności emerytur w rozumieniu celów Metody Otwartej Koordynacji jest zapobieganie ubóstwu [European Commission, 2003]. Najbardziej popularna miara tego ubóstwa, jaką jest stopa zagrożenia ...
  • The use of the OPF concept in cell manufacturing structures 

   Dudek, Marek; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Uwarunkowania rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna. 

   Marcinkiewicz, Edyta (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2018)
   W monografii analizowano stan oraz determinanty rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych, zarówno tych organizowanych w ramach systemów zakładowych w przedsiębiorstwach, jak i indywidualnych. W dobie starzejących się ...
  • Wdrażanie standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności w teorii i praktyce. 

   Walaszczyk, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
   Ważność problematyki zarządzania bezpieczeństwem żywności nie wymaga uzasadnienia. Od zawsze był to temat ważny dla każdego uczestnika łańcucha żywnościowego, począwszy od producenta materiału siewnego, a skończywszy ...
  • Więzi partnerskie a proces kształtowania nowoczesnej architektury biznesu 

   Adamik, Anna (Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, 2007)
  • Wirtualne społeczności jako źródło pozyskiwania pracowników 

   Pietras, Agnieszka; Szczepańczyk, Maciej (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   This article makes an attempt to characterize modem and altemative form of job searching. It submits a case study of employee's recruitment in virtual word by the example of Second Life platform. The authors try to answer ...
  • Wizerunek marki i jej wartość a rozwój zrównoważony 

   Grębosz, Magdalena (Wydawnictwo Media Press, 2009)
  • Wprowadzenie 

   Lachiewicz, Stefan; Flaszewska, Sylwia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  • Wprowadzenie do organizacji i zarządzania 

   Lendzion, Jarosław Piotr; Stankiewicz-Mróz, Anna (Oficyna Ekonomiczna, 2005)
   [...] Pierwsza część książki jest poświęcona teoriom organizacji i zarządzania. Omówiono w niej nurt klasyczny oraz zaprezentowano ewolucję teorii organizacji i zarządzania, omawiając nurt behawioralny, neoklasyczny ...
  • Wprowadzenie do techniki 

   Grądzki, Ryszard; Kazimierska-Grębosz, Marianna; Marcinkowski, Andrzej; Masiarek, Andrzej; Gralewski, Jacek; Bogusławski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  • Wprowadzenie do teorii kulturowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego 

   Bogalska-Martin, Ewa (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007)
  • Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką 

   Lachiewicz, Stefan; Matejun, Marek; Grądzki, Ryszard; Lewandowski, Jerzy; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Złożoność współczesnych systemów wytwarzania przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia elastyczności i wariantowości procesów wymusza na przedsiębiorstwach stosowanie coraz nowszych koncepcji zarządzania wspierających ...
  • Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem : aspekty poznawcze 

   Matejun, Marek; Lachiewicz, Stefan; Kapuścińska, Karolina Zofia (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Współczesne organizacje, wśród których znajdują się zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty prawa gospodarczego realizują powierzone im zadania w celu osiągnięcia wymiernych efektów. W przypadku instytucji publicznych ...
  • Współczesne problemy systemów emerytalnych : wybrane zagadnienia 

   Chybalski, Filip; Marcinkiewicz, Edyta (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Szeroki zakres zainteresowań ekonomistów, finansistów, demografów, polityków społecznych oraz prawników, zajmujących się zabezpieczeniem emerytalnym, owocuje bardzo szerokim spectrum podejść w analizie współczesnych ...
  • Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi 

   Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy; Matuszek, Józef (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2004)
   Złożoność zagadnień składających się na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa wymaga innego spojrzenia na problemy zarządzania w szybko zmieniających się warunkach otoczenia firmy. Wymaga to bardziej dynamiczne ...
  • Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi 

   Lachiewicz, Stefan; Walecka, Anna; Błaszczyk, Wanda; Czekaj, Janusz; Jędrych, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki i praktyki zarządzania w ostatnich kilkudziesięciu latach. W niektórych okresach rozwoju nauk o zarządzaniu ukazywało ...
  • Współczesne rozwiązania dla realizacji procesów logistycznych 

   Galińska, Barbara; Kopania, Joanna; Walaszczyk, Anna; Galińska, Barbara; Grądzki, Ryszard; Kopania, Joanna; Kozłowski, Remigiusz; Lewandowski, Jerzy; Walaszczyk, Anna; Red. nauk. Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji: Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Niniejsza monografia naukowa pod tytułem ,,Współczesne rozwiązania dla realizacji procesów logistycznych” jest owocem I Konferencji „Logistic Intelligence 2017”. Problematyka przedstawiona w monografii opisuje zastosowania ...
  • Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: między teorią a praktyką 

   Lewandowski, Jerzy; Znajmiecka-Sikora, Marta; Gasparski, Piotr; Pacholski, Leszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   [...] „Współczesne standardy bezpieczeństwa i higieny pracy - między teorią a praktyką" to monografia interdyscyplinarna prezentująca wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem monografii jest ...
  • Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: możliwości i zagrożenia 

   Lewandowski, Jerzy; Znajmiecka-Sikora, Marta; Górska, Ewa; Gasparski, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Troska o zdrowie człowieka stanowi najwyższą wartość - wydaje się, że nie ma osoby, która nie zgodziłaby się z tą tezą. Tymczasem statystyki wskazują, że na przestrzeni lat, liczba wypadków przy pracy nadal nie maleje - ...
  • Współczesne zabezpieczenia emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne. 

   Chybalski, Filip; Marcinkiewicz, Edyta (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2013)
   Mająca międzynarodowy wymiar dyskusja na temat modelów systemów emerytalnych, trwa nieprzerwanie od ponad 30 lat, kiedy w krajach Ameryki Łacińskiej rozpoczęto na szeroką skalę reformy emerytalne. Model finansowy (zwany ...