Now showing items 139-158 of 201

  • Techniczno-organizacyjne aspekty inżynierii produkcji : prace studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ. 

   Bogusławski, Grzegorz; Galińska, Barbara; Kopania, Joanna; Grądzki, Ryszard; Karczewski, Jacek; Marcinkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Prezentowana monografia wieloautorska jest pierwszym tomem prac studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej i wyrazem zainteresowania młodych osób tematyką inżynierii produkcji, w bardzo ...
  • Tendencje zmian w systemach zarządzania. Problemy integracji oraz wdrożenia. 

   Rajkiewicz, Mieczysław; Mikulski, Robert (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
   W wielu firmach dążenie do doskonałości opiera się na stosowaniu filozofii TQM lub wymagań standardów ISO. W warunkach polskiej gospodarki ten trend firmy rozpoczęły od 1993 roku, kiedy to w Polsce po raz pierwszy opublikowano ...
  • Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi 

   Lewandowski, Jerzy; Bendkowski, Józef; Borowiecki, Ryszard; Lisiński, Marek; Tomaszewicz, Łucja (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Dokonywanie ciągłych zmian powinno być strategią każdego przedsiębiorstwa, które chcąc utrzymać się na rynku będzie musiało sprostać wymaganiom określonym przez klientów, konkurencje, ustawodawstwo dotyczące zapewnienia ...
  • Transborder cooperation, euroregion and EU regional policy in the context of Lisbon Strategy : (selected examples of Polish euroregions) 

   Greta, Marianna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2008)
   Wspólnoty Europejskie, zwane po podpisaniu Traktatu z Maastricht, Unią Europejską poszukują wciąż swego konkurencyjnego miejsca w Europie i w świecie. W tym celu przyjęły m.in. program rozwojowy w postaci Strategii ...
  • Trends and ideas in management 

   Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Banaszak, Zbigniew; Bendkowski, Józef; Chlebus, Edward; Jasiński, Zdzisław; Lachiewicz, Stefan; Matuszek, Józef; Pacholski, Leszek; Trzcieliński, Stefan; Santarek, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Ubóstwo relatywne i absolutne w populacji europejskich emerytów. 

   Chybalski, Filip (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2015)
   Jednym z wymiarów adekwatności emerytur w rozumieniu celów Metody Otwartej Koordynacji jest zapobieganie ubóstwu [European Commission, 2003]. Najbardziej popularna miara tego ubóstwa, jaką jest stopa zagrożenia ...
  • The use of the OPF concept in cell manufacturing structures 

   Dudek, Marek; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Uwarunkowania rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna. 

   Marcinkiewicz, Edyta (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2018)
   W monografii analizowano stan oraz determinanty rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych, zarówno tych organizowanych w ramach systemów zakładowych w przedsiębiorstwach, jak i indywidualnych. W dobie starzejących się ...
  • Wdrażanie standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności w teorii i praktyce. 

   Walaszczyk, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
   Ważność problematyki zarządzania bezpieczeństwem żywności nie wymaga uzasadnienia. Od zawsze był to temat ważny dla każdego uczestnika łańcucha żywnościowego, począwszy od producenta materiału siewnego, a skończywszy ...
  • Więzi partnerskie a proces kształtowania nowoczesnej architektury biznesu 

   Adamik, Anna (Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, 2007)
  • Wirtualne społeczności jako źródło pozyskiwania pracowników 

   Pietras, Agnieszka; Szczepańczyk, Maciej (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   This article makes an attempt to characterize modem and altemative form of job searching. It submits a case study of employee's recruitment in virtual word by the example of Second Life platform. The authors try to answer ...
  • Wizerunek marki i jej wartość a rozwój zrównoważony 

   Grębosz, Magdalena (Wydawnictwo Media Press, 2009)
  • Wprowadzenie 

   Lachiewicz, Stefan; Flaszewska, Sylwia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  • Wprowadzenie do organizacji i zarządzania 

   Lendzion, Jarosław Piotr; Stankiewicz-Mróz, Anna (Oficyna Ekonomiczna, 2005)
   [...] Pierwsza część książki jest poświęcona teoriom organizacji i zarządzania. Omówiono w niej nurt klasyczny oraz zaprezentowano ewolucję teorii organizacji i zarządzania, omawiając nurt behawioralny, neoklasyczny ...
  • Wprowadzenie do techniki 

   Grądzki, Ryszard; Kazimierska-Grębosz, Marianna; Marcinkowski, Andrzej; Masiarek, Andrzej; Gralewski, Jacek; Bogusławski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  • Wprowadzenie do teorii kulturowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego 

   Bogalska-Martin, Ewa (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007)
  • Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką 

   Lachiewicz, Stefan; Matejun, Marek; Grądzki, Ryszard; Lewandowski, Jerzy; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Złożoność współczesnych systemów wytwarzania przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia elastyczności i wariantowości procesów wymusza na przedsiębiorstwach stosowanie coraz nowszych koncepcji zarządzania wspierających ...
  • Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem : aspekty poznawcze 

   Matejun, Marek; Lachiewicz, Stefan; Kapuścińska, Karolina Zofia (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Współczesne organizacje, wśród których znajdują się zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty prawa gospodarczego realizują powierzone im zadania w celu osiągnięcia wymiernych efektów. W przypadku instytucji publicznych ...
  • Współczesne problemy systemów emerytalnych : wybrane zagadnienia 

   Chybalski, Filip; Marcinkiewicz, Edyta (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Szeroki zakres zainteresowań ekonomistów, finansistów, demografów, polityków społecznych oraz prawników, zajmujących się zabezpieczeniem emerytalnym, owocuje bardzo szerokim spectrum podejść w analizie współczesnych ...
  • Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi 

   Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy; Matuszek, Józef (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2004)
   Złożoność zagadnień składających się na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa wymaga innego spojrzenia na problemy zarządzania w szybko zmieniających się warunkach otoczenia firmy. Wymaga to bardziej dynamiczne ...