Now showing items 39-58 of 69

  • Ocena odporności na grzyby strzępkowe matariałów pomocniczych stosowanych w przemyśle optycznym 

   Bartosik, M.; Żakowska, Z. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Mikroorganizmy rozwijając się na przyswajalnych przez nie materiałach pomocniczych mogą powodować niszczenie precyzyjnych urządzeń optycznych. W poniższej pracy badano odporność klejów, kitów i smarów na działanie wybranych ...
  • Ocena pracy przydomowej oczyszczalni ścieków 

   Borowski, Sebastian; Wojtczak, Maciej (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Przeprowadzono badania efektywności oczyszczania ścieków socjalno-bytowych w osadniku gnilnym. Analizie poddawano ścieki pobierane z komór osadnika oraz studzienki rewizyjnej przed drenażem rozsączającym przydomowej ...
  • Ocena stopnia porażenia pleśniami materiałów budowlanych w określonych warunkach mikroklimatycznych 

   Gutarowska, B.; Janińska, B. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Artykuł przedstawia badania wpływu określonych warunków mikroklimatycznych na stopień zapleśnienia betonu komórkowego, płyty kartonowo-gipsowej, płyty kartonowo-gipsowej pokrytej farbą emulsyjną. Badano 2 warianty zmian ...
  • Oporność klejów do tapet na działanie grzybów pleśniowych 

   Piotrowska, M.; Żakowska, Z. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   W pracy zbadano oporność trzech klejów do tapet na działanie grzybów pleśniowych. Wyniki badań wskazują, że wszystkie badanie kleje są oporne na Aspergillus niger, Penicillium expansum, Trichoderma viride, Cladosporium ...
  • Oznaczanie zawartości ergosterolu w materiałach budowlanych - metoda oceny stopnia zanieczyszczenia grzybami strzępkowymi 

   Gutarowska, B.; Żakowska, Z. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2000)
  • Porównanie dwóch metod oceny zanieczyszczenia grzybami strzępkowymi ziół i przypraw ziołowych 

   Gutarowska, B.; Jotkowska, A. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   W pracy określono stan zanieczyszczenia grzybami strzępkowymi ziół i przypraw ziołowych metodą hodowlaną oraz metodą oznaczania ergosterolu. Wykonano również diagnostykę pleśni. Analiza stopnia zanieczyszczenia wskazała ...
  • Poszukiwanie szczepów do degradacji PE modyfikowanego skrobią 

   Żakowska, Z.; Stobińska, H.; Piątkiewicz, A. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Przebadano 93 szczepy bakterii właściwych, promieniowców i grzybów pleśniowych pod kątem uzdolnień do hydrolizy skrobi. Drobnoustroje pochodziły ze środowisk naturalnych (gleba, ścieki, przyprawy, zioła, zboża, owoce) ...
  • Potencjał tkwiący w saponinach 

   Olczak, Aleksandra (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Ze względu na swoje silne właściwości pieniące, dawniej saponiny były używane jako naturalne detergenty pochodzenia roślinnego. Najczęściej wykorzystywana była mydlnica lekarska (Saponariaofficinalis), która swą nazwę ...
  • Radiacyjna dekontaminacja surowców ziołowych 

   Markowska, Joanna; Libudzisz, Zdzisława; Żegota, Alicja (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Przedmiotem badań było określenie wpływu dawek promieniowania jonizującego gamma (1-10 kGy) na poziom przetrwalników Bacillus subtilis i Bacillus cereus oraz tlenowych laseczek z rodzaju Bacillus obecnych w surowcach ...
  • Rola mikroflory powietrza zewnętrznego w kształtowaniu bioaerozolu grzybowego pomieszczeń zamkniętych 

   Piotrowska, M.; Żakowska, Z.; Gliścińska, A.; Bogusławska-Kozłowska, J. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Celem badań było określenie wpływu mikroflory powietrza zewnętrznego na skład ilościowy i jakościowy bioaerozolu grzybowego w pomieszczeń zamkniętych. Przebadano pomieszczenia zdrowe i z obecnością grzybów na przegrodach ...
  • Rola wysypisk odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków w kształtowaniu bioaerozolu powietrza atmosferycznego 

   Borowski, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Na podstawie literatury omówiono ilości i rodzaje mikroorganizmów kształtujących zanieczyszczenie powietrza na terenach wysypisk odpadów i oczyszczalni ścieków. Do głównych grup mikroorganizmów zaliczono bakterie, w tym ...
  • Skrobia modyfikowana plazmochemicznie jako wypełniacz materiałów polimerowych 

   Szymanowski, Hieronim; Kaczmarek, Mariusz; Gazicki-Lipman, Maciej; Klimek, Leszek; Szumigaj, Joanna (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   W badaniach użyto skrobi ziemniaczanej jako wypełniacza dla polietylenu (LDPE) w celu zwiększania jego zdolności do biodegradacji. Ponieważ mieszalność skrobi natywnej z polietylenem jest słaba, jej ziarna poddano ...
  • Stan mikrobiologiczny surowców ziołowych w Polsce 

   Markowska, J.; Libudzisz, Z. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Ocenie poddano stan mikrobiologiczny surowców ziołowych pochodzących z rożnych rejonów upraw w Polsce w oparciu o zalecenia FP V. Ogólna liczba drobnoustrojów w surowcach ziołowych waha się od 10³jtk/g do 10⁸ jtk/g, w ...
  • Tworzenie Ochratoksyny A na materiałach budowlanych 

   Buchmiet, E.; Żakowska, Z. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   W doświadczeniach określano wpływ wilgotności masowej podłóż, temperatury otoczenia, periodycznej zmiany oświetlenia oraz pasażowania (będącego symulacją samoistnego przenoszenia się szczepów w zagrzybionych pomieszczeniach) ...
  • Usuwanie grzybów pleśniowych z drewna z zastosowaniem lasera 

   Piotrowska, M.; Bogusławska-Kozłowska, J.; Rożniakowski, K. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczących zastosowania lasera do likwidowania zagrzybienia z powierzchni drewna. Pod wpływem naświetlania laserem Nd:YAG drewno porażone przez Aspergillus niger zostało ...
  • Uzdolnienia enzymatyczne pleśni porastających materiały budowlane 

   Gutarowska, B.; Małek, M. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Zewnątrzkomórkowe enzymy grzybów strzępkowych mają duże znaczenie w procesach biodegradacji i niszczenia materiałów budowlanych. W pracy zbadano tworzenie enzymów zewnątrzkomórkowych przez 5 gatunków pleśni na podłożu ...
  • Wpływ czynników środowiskowych na toksynotwórczość grzybów strzępkowych 

   Buchmiet, E.; Żakowska, Z. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Artykuł przedstawia wpływ niektórych czynników środowiskowych na wytwarzanie AfB1 przez toksynotwórczy szczep A. flavus KA30 oraz OA przez toksynotwórczy szczep A. ochraceus NRLL3 l 74. Hodowle szczepów pleśni prowadzono ...
  • Wpływ degradacji radiacyjnej PVC na podatność na korozję biologiczną 

   Terkiewicz, P.; Żakowska, Z.; Kuberski, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Folie czystego poli(chlorku winylu) po procesie przyspieszonego starzenia (strumień elektronów o określonym natężeniu) zostały poddane korozji biologicznej przy użyciu wyselekcjonowanych mikroorganizmów (grzyby strzępkowe, ...
  • Wpływ dekontaminacji na poziom mikotoksyn w ziołach 

   Markowska, J.; Libudzisz, Z.; Żegota, A. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Badaniom poddano wpływ promieniowania gamma ( 10kGy) i pary wodnej pod ciśnieniem ( 121 °C, 15 min) na poziom toksycznych metabolitów grzybów strzępkowych obecnych w suszach zielarskich: nasieniu kozieradki, liściach ...
  • Wstępne badania wpływu skrobi na podstawowe właściwości biodegradowalnych mieszanin poliolefinowych 

   Żakowska, Z.; Jeziórska, R.; Ratajska, M.; Tomaszewski, W.; Boryniec, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Mieszaniny polietylenu małej gęstości (LOPE) i kopolimeru etylenu z kwasem akrylowym (EAA) z udziałem skrobi ziemniaczanej 6-20% otrzymywano metodą reaktywnego wytłaczania w dwuślimakowej wytłaczarce ZE-25x33D (D = 25 ...